Medlemskab af Værft Historisk selskab fås ved at henvende sig til:

Kasserer Erik Rønnest
Midtpunkt 74
9900 Frederikshavn
Mobil: 30221660
E-mail: vhs.kasserer@gmail.com

Kontingentet pr. kalenderår er 200 kr. for personligt medlemskab.
Som Virksomhed eller forening/organisation betales 500 kr. pr år.
For at synliggøre jeres støtte kan I for yderligere 500 kr. om året få jeres logo og navn vist på vores hjemmeside.

Vedtægter for
Værft Historisk selskab Frederikshavn:

§1
Selskabets navn er: “Værft Historisk selskab Frederikshavn”. Selskabets hjemsted er Frederikshavn

§2
Selskabet har til formål i dokumentationsform at fastholde og formidle værftsindustriens afgørende historiske betydning for Frederikshavn og omegns udvikling , herunder:

1. Indsamle og registrere værftshistorie.
2. Skildre og formidle udviklingen fra etableringen af Buhls værft til lukningen af Danyard.
3. Dokumentere og formidle værftsindustriens betydning for Frederikshavn og omegns kulturelle identitet.
4. Selskabets indtægter stammer fra kontingent og ansøgte tilskud fra fonde og lignende. Disse tilskud søges til specifikke dele af selskabets vedtægts bestemte aktiviteter og bruges udelukkende til det.

§3
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 medlemmer vælges i de lige år og næstformand, kasserer og 3 medlemmer i de ulige år. Suppleant vælges for et år.
Bestyrelsen udpeger selv en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§4
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer og opløsning(§§ 6-7), sker med almindeligt flertal.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Kassererens beretning. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budgetter for næste forenings år, herunder fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før afholdelse af generalforsamling
6. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i de lige år
7. Valg af næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i de ulige år
8. Valg af kasserer i de ulige år
9. Valg af revisor + 1 suppleant
10. Eventuelt

Sekretæren fører særskilt protokol over generalforsamlingen. Protokollen underskrives af formanden/Referenten og dirigenten.

§5
Selskabets regnskabs år er kalenderåret. Selskabets medlemmer betaler et kontingent , der fastsættes af generalforsamlingen.
For at have stemmeret på en generalforsamling skal kontingentet være betalt.

Selskabet hæfter med sin formue for selskabets forpligtelser, som er indgået i selskabets navn. Der påhviler ikke selskabets medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§6
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i vedtægter kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettiges stemme.
Ekstraordinær generalforsamling holdes: Når bestyrelsen ønsker det eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom.
Indkaldelse til almindelig såvel som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§7
Selskabet kan opløses gennem en særlig til dette formål indkaldt generalforsamling. Opløsningsbeslutningen kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Selskabets eventuelle formue og indsamlede genstande tilfalder Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn.

Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling 6. januar 2000.

Vedtægterne ændret på Generalforsamlingen 20. oktober 2003,
29. marts 2007 , 9. april 2015.og april 2024

Referent
Frank Mørch

Dirigent
Henning Pedersen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *