Generalforsamling Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017.

Referat fra generalforsamling i Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.00 til kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdt i Metalhuset. Håndværkervej 1, 9900 Frederikshavn.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Henning Pedersen foreslået og enstemmigt valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overlod ordet til næstformand Thorkild Carlsen.

  1. Formandens beretning.

Beretningen afholdt af næstformand Thorkild Carlsen. Han startede med at bede  om et minuts stilhed for at mindes de tre medlemmer der var afgået ved døden i 2016. Børge Faldt – Frank Johansen – Svend Åge Meyer.

Næstformandens beretning er vedhæftet referatet.

Der var spørgsmål fra Kurt Hansen om den dårlige asfaltbelægning på kørevejen. Henning Pedersen oplyste, at der søges om midler til at asfaltbelægge den yderste del af vejen ned mod vandet. Der søges også om midler til den resterende asfaltering. Der var spørgsmål om vores nye brændefyr nu virkede. Egon Arp oplyste at de fleste problemer nu var løst og henstillede til at man lod være med at pille ved diverse reguleringshaner når først de var indstillet. Vi må være indstillet på, at selv om vi har fået forhøjet skorstenen, kan vi påregne røggener hos MAN grundet deres placering af indsugninger. Det kan blive aktuelt med fyringsfrie dage.

Formandens beretning blev enstemmigt godtaget.

  1. Regnskab.

Henning Pedersen fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet var også omdelt skriftligt til de tilstedeværende.

Værft Historisk Selskab havde et driftunderskud på 7678,07 kr., underskuddet skyldes, at vi har købt computer og fremviser for godt 13.000 kr.

Der er et indestående på 63008,12 kr. pr. 31. december 2016.

Gnistens regnskab.

Der er et nettoforbrug på 545,00 kr. og indestående viste 35.710,62 kr.

Henning Pedersen fortalte, at han lige havde modtaget 8.000 kr. i tilskud fra Dansk Metal for 2017.

  1. Budget. Fastsættelse af kontingent.

Forventede indtægter i 2017 ca. 31.000 kr.

Forventede udgifter i 2017 ca.22.200 kr.

Kontingent holdes uændret.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Valg af næstformand.

Thorkild Carlsen enstemmig genvalgt som næstformand.

  1. Valg af kasserer.

Henning Pedersen enstemmigt genvalgt som kasserer.

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant.

Tage Jacobsen – Erik Christensen – Flemming Schou genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ole Lilleøre genvalgt som bestyrelsessuppleant.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Kurt Hansen genvalgt som revisor.

Orla Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Thorkild Carlsen takkede for genvalget. Foreslog, at næste års generalforsamling afholdes i det nye lokale på Beddingen.

Egon Arp forespurgte til eventuelle sponsorer til Værft Historisk Selskab. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet om at søge nye sponsorer op på kommende bestyrelsesmøder.

Den 11. og 12. september 2017 er der udflugt til København og Helsingør med overnatning i Metalhuset i Jørlunde ved Slangerup. Der kommer nærmere om indhold og pris på et senere tidspunkt. Der vil blive opkrævet et despotium på kr. 500 til turen.

Dirigent Henning Pedersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

————————————————————-                     ——————————————————–

Næstformand Thorkild Carlsen                                                Kasserer Henning Pedersen

 

Referent Frank Mørch

 

VHS Beretning for året 2016
Vi har desværre haft 3 dødsfald blandt vores medlemmer i 2016. Børge Faldt, Frank Johansen,
Svend Åge Meyer . Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer, og afholde 1 minuts stilhed. – Ære
være deres minde.
Der er sket meget på Beddingen,- og der er heldigvis stadig mange opgaver, at tage
fat på.
Vi er 131 medlemmer. Det er flot,- og vi har en god økonomi, men det vil Henning
fortælle om!
MHF har fået doneret 2 store pengedonationer. 75000 kr. fra Velux fonden til nyt
varmeanlæg, og 620000kr fra Mærsk fonden. Det bevirkede at VHF folkene fik en
masse godt arbejde
Nordlyset er fjernet, og det har været et kæmpearbejde for os, at rydde op efter at
kæmpeklipperen fra Jatob på ingen tid klippede den i stykker d. 13/8 2016.- De
gamle vogne er fjernet, og hjulene taget af til genbrug, og resten er skrottet.
Donationen fra Mærsk Fonden på 620000 kr. rækker til de nye vogne, som udføres
af Vestergaard Marine, og bliver leveret her sidst i marts.
Det nye varmeanlæg er færdiginstalleret, – og kører næsten. De penge som Velux
fonden har doneret rækker til installationsudgifterne.
Det nye mødelokale, har taget mange resurser i årets løb, men nu kan i ved selvsyn
se resultatet, som vi selv synes er flot.
Vi er også startet op på, at sætte nyt troltexloft op på lageret, og lageret er blevet
meget mere overskueligt.
Nyt plankeværk mod vejen er opsat, så det ligner naboens, og nyt plankeværk ved
brændeskuret.
Nye plader på halvtaget ved pallereolen.
August var den måned, hvor Gnisten kom på en kort prøvesejlads, og DORE` fik
monteret mast, og efter at vi fandt sejlene, kom vi også ud at sejle med sejl.- Den
sejler fantastisk godt,- den er blevet tæt,- og motoren kører perfekt. Willy Olsen som
har doneret båden har været nede og se den, og vi skal prøve, at få ham med ud at
sejle til næste sommer.
Vi har fået ny bærbar PC, og fremviser, samt lærred, og det har vi allerede haft
meget brug for ved foredrag, og de DVD, som vi selv har.
Af arrangementer har vi haft Laurits Korsgaard, hvor han fortalte om sine rejser til
Grønland og Sydafrika som orlogspræst, og viste mange flotte billeder. John Larsen,
Maskinmester på Isbryderne fortalte om isbryderne og viste film fra nogle af
togterne. – Arne Porsmose fortalte om sin tid som lods, og han har sejlet med
Gnisten som lods, – og senere har den været i familiens eje, før den igen kom til
Frederikshavn. Deltaget i Åbent Hus arrangementet, hvor vi har fået ny udstillings
søjle, og viste klip fra vores hjemmeside med vores fremviser. Minigolf turneringen
på Hedebo Camping, gik som sædvanlig godt,- og i fint vejr, og en del af os fik
fremvist de mange flotte gamle motorcykler af Bent. Sommerafslutningen gik også
fint med god mad og bankospil. Vi var på Hjallerup Mekaniske Museum d. 1
september. Et flot museum med masser af ting fra vores barndom.
Det blev også året, hvor vi startede op med ”Mandespisning”, hvor Egon og jeg laver
maden, og der har indtil videre været fin tilslutning.
Kildelauget,- hvor vi hjælper Bo Storm med vedligeholdelse ved kilden i Understed,-
og ved samlingspladsen i Katsig, hvor der blev opsat nye bænke, og opmaling af sten
i Understed. Det er en hyggelig dag, hvor der også bliver lagt et stort arbejde, som
honoreres med mad øl og bjesk.
Lidt fremad: Vi har fået lovning på en Bundgarnsjolle som skal renoveres. Den er
transporteret fra Ålbæk og står nu lige inden for porten, og skal ind i den store hal,
når skibene er kommet ud. Den er i rimelig stand, dog uden motor gear og skruetøj.
Dore` skal have ny belægning på kahytten. Indretning af det nye mødelokale
færdiggøres,- med bla. Billardbord og øvrigt udstyr. Fliselægning foran
tømrerbygningen skal etableres med de ca, 80 m2 Z fliser vi fik for at tage dem op.
Flydebroen,- som er her,- skal vi have fremstillet en forbindelsesbro ud til, når den
bliver forankret med pæle.
Dette var bestyrelsens beretning!
Pbv.
Thorkild Carlsen/ næstformand