Generalforsamling 9. april 2015

I Metalhuset

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent.

2. Formandens beretning,
fremlagt af næstformand Kurt Hansen.
Den skriftlige del af beretningen findes i Værft Historisk Selskabs Nyhedsbrev fra marts 2015. Næstformanden udbyggede den skriftlige del af beretningen ved at fortælle lidt om en sjov episode ved åbent hus arrangementet om en kvinde i en lille Fiat 500, der købte næsten rub og stub hun kunne få tag i til Henning Pedersens formentlig ikke særlige forbrugervenlige priser. Det bemærkes at hun i forvejen havde været på marked i Sindal og købe ind. Kurt Hansen undrede sig over, hvordan hun var kommet hjem med læsset.
Vi har atter i år fået en stor pengegave fra Metal Vendsyssel. Mange tak for pengene, der vil blive brugt med omhu.
Vi skal i foråret 2015 påbegynde opsætning af plankeværk fra brændeskuret til den grå hal.
Hans Jørgen og Finn Thorsen har fået et par gamle motorer og rode med.
Takkede bestyrelsen og medlemmer af VHS, for et godt år på Frederikshavn Bedding.
I forbindelse med beretningen var der spørgsmål vedrørende vores hjemmeside, der ikke fungerer tilfredsstillende. Der arbejdes bl.a. med en ny udbyder.
Beretningen godkendt.

3. Regnskab.
Henning Pedersen fremlagde regnskab for regnskabsåret 2014. Der var et overskud på 8.086,25 kr. i 2014. Indestående på konto pr. 31 december 2014 71.230,34 kr. Der er p.t. 126 medlemmer, hvoraf 19 er i restance.
Regnskab på Gnisten:
Der er forbrugt 11.357,45 kr. i 2014 og der er et indestående på kontoen på 41.998,55 kr. pr. 31. december 2014. I regnskabet er der en donation på 10.000,00 kr. fra lodserne.

4. Budget for 2015 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet femlagdes og viser et pænt overskud for 2015.
Kontingentet foreslås uændret for 2015.
Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var forslag til ændring af vedtægterne for Værft Historisk Selskab. Drejer sig om primært om § 3 og § 4.
Det går primært ud på at mindske antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 9. Minus et medlem i 2015 og yderligere et medlem i 2016. Ydermere bliver der direkte valg af kasserer. Dette er praktiseret i flere år, men har af en eller anden årsag ikke stået i vedtægterne.
Det bemærkes at Knud Erik Andersen ikke har ønsket genvalg og hans plads genbesættes ikke.
De nye vedtægter enstemmigt vedtaget.
De nye vedtægter udsendes snarest.

6. Valg af næstformand.
Kurt Hansen har ønsket at stoppe. Thorkild Carlsen foreslået og enstemmigt valgt til ny næstformand.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ifølge de nye vedtægter, samt valg af suppleant.
Tage Jacobsen, Erik S. Christensen og Flemming Schou genvalgt. Knud Erik Andersen udtræder af bestyrelsen og hans plads genbesættes ikke.
Ole Lilleøre genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Kurt Hansen foreslået og valgt som revisor.
Orla Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Calle og Frank fortalte lidt om de påtænkte regler for brug af Gnisten fremover. Gnisten må kun bruges som foreningsskib og der skal føres logbog af sikkerhedsmæssige årsager. Styrmænd skal godkendes af Værft Historisk selskabs bestyrelse og ligeledes skal der være en “matros” med på turene.
Thorkild Carlsen forslog at de samme regler kom til at gælde for Dore.
Thorkild Carlsen takkede for valget som ny næstformand, som han havde været betænkelig ved at modtage, da han “kun” havde været medlem i 3 år. Ville dog gøre sit bedste for at udfylde pladsen efter Kurt Hansen.
Henning Pedersen takkede Kurt Hansen og Knud Erik Andersen for deres store indsats i bestyrelsen i mange år. De fik begge en lille flaske af foreningen.
Kurt Hansen takkede for 6 gode år, hvor der havde været mange gode stunder og et godt kammeratskab. Kurt Hansen ville gerne være den nye næstformand behjælpelig med råd og dåd i tiden fremover.
Calle ville gerne have at man huskede at påskønne de folk der arbejdede med bl.a. bygningsvedligeholdelse, da deres indsats til tider blev glemt i forhold til andre projekter.
Lasse gjorde opmærksom på en lille stavefejl i de nye vedtægter. Fejlen vil blive rettet inden udsendelsen af de nye vedtægter.
Generalforsamlingen afsluttedes og afvikledes i en god og saglig tone.

Referent Frank Mørch.