Generalforsamling 27. marts 2008

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt.

2. Formandens beretning.
i formandens fravær aflagde næstformand Bent Hansen bestyrelsens beretning. Han startede med at henvise til den skriftlige beretning i seneste nummer af vores nyhedsbrev. Den mundtlige beretning drejede sig fortrinsvis om fire områder: Gnisten, hjemmesiden, medlemmerne og MHF.
Arbejdet med Gnisten gik fremad nu, idet der var kommet en ny skibstømrer til.
Hjemmesiden havde også fået en person mere på holdet, så der skete fremskridt der også.
Medlemstallet var lige omkring 100.
Maritim Historisk Forening var startet op på et par større projekter, arrange,mentet af Nordisk Sejlads i 2009 var nu faldet på plads. Der arbejdes på at tjene penge på vores skibe som reklamesøjler og / eller tilskuerskibe til det WM match race, som skal afholdes uden for lystbådehavnen i august i år.
Strukturen på Frederikshavn Bedding skal ændres, og dette er ved at ske.
Spørgsmålene vedrørende beretningen var mest rettet mod, hvad der skulle foregå ved det match race arrangement, hvor MHF skulle prøve at tjene nogle penge. Spørgsmålene var af teknisk art.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning.

3. Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet: Balance 29.999,92 – indtægter ca. 19.650,00 – udgifter 15.782,75 – egenkapital 10.217,17.
Enstemmigt vedtaget.

4. Budget.
Indtægt 20.000 og udgifter 14.000. Uændret kontingent.
Enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.
Torben Erikstrup blev genvalgt.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Cai Møller og Leif Schmidt blev genvalgt. Kurt Hansen og Tage Jakobsen blev nyvalgt.
Som suppleant valgtes Frank Mørck.

8. Valg af revisor og suppleant.
Genvalg til Lars Bouet. Som suppleant valgtes Orla Rasmussen.

9. Eventuelt.
En bred debat.

Referent Ib Bjørn Poulsen.