Generalforsamling 26. marts 2009

I Metalhuset

1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt.
Henning foreslog, at vi holdt et minuts stilhed til minde om afdøde
Ib Bjørn Poulsen.

2. Formandens beretning.
I formandens fravær var det næstformand Knud Erik Andersen, der aflagde bestyrelsens beretning. Han fortalte, at han var blevet kastet ud i opgaven, efter Bent Børge afleverede hvervet på grund af sygdom. Knud Erik takkede Bent Børge for arbejdet som næstformand.
Knud Erik fortalte, at han og Henning havde delt arbejdet imellem sig. Han fortalte endvidere, at arbejdet med Gnisten skred hurtigt fremad, og at der var to hold igang med dels dækket og dels påsætning af planker. Der var også kommet en ny mand til holdet med hjemmesiden.
På beddingen har selskabet tre arbejdshold, ét på hver de første tre dage i ugen. Desuden arbejder Peter Højlund med værftets økonomi. Dertil kommer, at Stig Davidsen og Frank Mørck sidder i værftets brugerråd. Her mindede Knud Erik i øvrigt om, at der var fælles arbejdsdag på værftet tirsdag den 7. april fra kl. 9.00.
Der var også stadig god aktivitet i torsdagsklubben, som også havde arbejdet med planlægning af de mange aktiviteter i årets løb: En tur på Bangsbo Fort, en stormfuld men spændende tur til Hirsholmene, en tur i Katsig Bakker og et åbent hus arrangement. Et arrangement, som VHs havde været alene om, men som havde været en stor succes, der samtidig havde havde en del nye medlemmer som sidegevinst. Der havde også været en tur i Dyrehaven, og Egon Tolder havde sammen med sin dygtige hund demonstreret, hvordan man sporer narkotika. Der var også den sædvanligt hyggelige julefrokost i Det gule Palæ. Der havde været arrangeret en tur på Ishockeystadion, men desværre var en tur på “Krudten” ikke blevet til noget. Fremtiden byder på en tur på Martin og en tur til Nymølle bæk.
Herefter orienterede Henning om selskabets engagement i Nordisk Sejlads den 3.-5. juli, hvor Frederikshavn havn og Bedding anløbes af 40-50 skibe med op til 500 mands besætning fra hele Skandinavien. Her vil der blive arrangeret musik, havnerundfart og mange andre ting. Det musikalske trækplaster bliver “Tørfisk” den ene aften og jazz den anden.
Knud Erik sluttede af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, hvorefter beretningen blev taget til efterretning med klapsalver.

3. Regnskab.
Dirigenten skiftede for en stund kasket og blev kasserer. Her fremlagde han et flot regnskab, som revisor Lars Bouet anbefalede generalforsamlingen, hvorefter regnskabet blev klappet hjem.

4. Budget for næste år, herunder fastsættelse af kontingent.
Budget for indeværende år blev fremlagt og taget til efterretning. Kassereren oplyste iøvrigt, at der var lagt en ansøgning ind til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte fra en pulje for pensionister.
Også forslaget om uændret kontingent faldt i god jord.

5. Behandling af indkomne forslag.
Punktet var hurtigt overstået, idet der ikke var indkommet forslag.

6. Valg af næstformand.
Da Knud Erik Andersen ikke ønskede genvalg til næstformandsposten, blev Kurt Hansen valgt uden modkandidat.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Erik S. Christensen, Jørn Larsen, Knud Erik Andersen, Tage Jakobsen og Henning Pedersen blev alle genvalgt.
Desuden blev Jørgen Fick valgt for ét år.
Som suppleant valgtes Ole Lilleør.

8. Valg af revisor og suppleant.
Her var der genvalg af Lars Bouet og Orla Rasmussen.

9. Eventuelt.
Under dette punkt takkede Henriette Poulsen for opmærksomheden omkring hendes fars død og begravelse og fortalte, at hun og hendes søskende skulle rydde op i Ibs garage i påsken, hvorefter der garanteret var et par ting, som kunne anvendes på værftet.
Desuden var der skarp kritik af den særdeles mangelfulde oprydning på beddingen, og at det værktøj, som engang havde været på værftet, endnu ikke var kommet tilbage.

Referent Erik S. Christensen.