Generalforsamling 20. marts 2014

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent.

2. Formandens beretning,
fremlagt af næstformanden.
Startede med at takke for lån af Metals lokaler. Berørte de mange opgaver der har været gang i det forgangne år, bl.a. renoveringen af Gnisten.
Dore, der også er i gang med lidt renovering inden kølhaling.
Den rådne træbro har været en af de store opgaver og der er stadigvæk meget der skal udskiftes. Det koster og der søges om at få fremskaffet tømmer til fortsat renovering uden alt for store omkostninger.
Alpha motoren kører nu næsten som den skal.
De ledige der færdes på pladsen har foretaget en kraftig oprydning på pladsen, og har også været behjælpelig når der skulle bruges truck.
Lyskasteren fra Bangsbo er under genopbygning og begynder at ligne en lyskaster igen.
Finn og Hans Jørgen har genopbygget en lille benzinmotor og fået den til at køre igen.
Vi har modtaget et sponsorat på 8.000 kr. fra Dansk metal. Pengene vil blive brugt med omhu.
Kenneth Bergen er blevet byrådets nye repræsentant i MHF.
Udflugten til Hobro Værft den 22. maj 2014 har fået en god tilslutning.
Næstformanden henstillede til forsamlingen, at man stadigvæk fik hvervet nye medlemmer til VHF.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Henning Pedersen fremlagde regnskabet fra Værft Historisk Selskab for 2013. Regnskabet fremlagdes også skriftligt.
Værft Historisk selskab havde et overskud på 9.668,19 kr. og et indestående på kontoen på 63.144,14 kr. ultimo 2013.
Gnistens regnskab viste et forbrug på 5.951,61 kr. og et indestående på kontoen på 43.295,02 kr.
(Der er efterfølgende indgået 10.000 kr. på Gnistens konto. Det er penge vi har modtaget fra Lodsforeningens Jubilæumsfond, og som vi er taknemmelige for.)

4. Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet for 2014 blev fremlagt.
Kontingentet foreslås uændret for 2014.
Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.
Jørn Larsen foreslået og genvalgt som formand.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Leif Schmidt, Frank Mørch, Cai Møller og Finn Larsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Ole Lilleøre genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Thorkild Carlsen valgt som revisor.
Orla Rasmussen valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Ole Jensen forespurgte, om der ikke var mulighed for et tilskud fra Værft Historisk selskab til udflugter og lignende, da han synes at 300 kr. var en noget høj pris for at komme med på turen til Hobro i foråret 2014.
Han henviste til vores pæne indestående på bankkontoen og mente man godt kunne bruge lidt af overskuddet på arrangementer til gavn for medlemmerne.
Bestyrelsen vil se på mulighederne for at kunne give tilskud til visse arrangementer. Der skal findes en rimelig balance mellem egenbetaling og eventuelt tilskud.
Kenneth Bergen foreslog, at vi går utraditionelle veje og søger uden for vor egen kreds for at hverve medlemmer. Eksempelvis kunne vi hænge oplysende brochurer op på plejehjem og lignende. (For at gøre personalet interesseret, nok ikke så meget beboerne). Der var opbakning til at oplyse om foreningen bredere end vi gør nu.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Ligeledes tak for de mange fremmødte

Referent Frank Mørch.