Generalforsamling 14. marts 2013

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent.

2. Formandens beretning,
fremlagt af næstformand Kurt Hansen.
Den skriftlige del af beretningen findes i Værft Historisk selskabs nyhedsbrev fra februar 2013.
Arbejdet med Gnisten skrider godt fremad. Der er gang i aptering, og kalfatringen er snart ved vejs ende. Motoren er også snart på plads.
Vores to elektrikere er ved at gennemgå elsystemet på Beddingen med henblik på at modernisere systemet og finde lidt besparelser på elregningen.
Onsdagsholdet arbejder med at renovere træbroen og skifter ligeledes defekte skinner ud ved beddingsvognene. Holdet er også i gang med at renovere en gammel lyskaster med tilhørende lysmotor. Det er noget af et projekt, da lyskasteren er godt rusttæret.
Den røde Alphamotor er blevet flyttet over i den brune hal efter renoveringen.
Træværkstedet er blevet pænt renoveret. Vi skal selv male det nye træværk sort om ca. et halvt år.
Værft Historisk selskab har modtaget et tilskud fra Dansk Metal på 8.000 kr.
Næstformanden ville gerne have, at forsamlingen stadigvæk forsøger at hverve nye medlemmer.
Bemærkning til beretningen:
Bruno Müller, der var til stede under generalforsamlingen, fortalte at vi først i 2014 kan søge LAG midler til at færdigrenovere træværkstedet. LAG midler kan ikke søges til drift.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab.
Henning Pedersen fremlagde regnskabet for regnskabsåret 2012. Regnskabet fremlagdes også skriftligt. Overskud pr. 31. december 2012 er på 12.255,18 kr.

4. Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet for 2013 blev fremlagt og viser et pænt overskud såfremt prognoserne holder.
Kontingent foreslås uændret.
Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var forslag fra Kurt Hansen om, at næstformand og kasserer hver skulle have et årligt vederlag på 300 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med hvervet (papir, printerblæk, kuverter, telefon m.v.).
Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af næstformand.
Kurt Hansen foreslået og genvalgt som næstformand.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Knud Erik Andersen, Tage Jacobsen, Erik S. Christensen og Flemming Schou blev genvalgt. Tage Jacobsen var ikke til stede, men havde invilget i evt. genvalg.
Suppleant Ole Lilløre blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Lasse Bouet blev genvalgt som revisor.
Orla Rasmussen blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt.
Kurt Hansen fortalte, at Bo Davidsson havde skaffet 20 billetter til White Hawks semifinale. Billetterne er blevet omdelt til dem, der har vist interesse.
Ole Jensen var lidt ærgerlig over, at man havde solgt Marnaen, der skulle have været placeret i Gnisten. Der var jo medlemmer, der havde lagt en stor indsats i motoren. Bestyrelsen meddelte, at man havde fundet det rigtigst at sælge motoren for at skaffe penge til yderligere renovering og til forsikringspræmie, da skibet nu har en værdi, der skal sikres. Erik Markman er ved at indhente tilbud på en forsikring til Gnisten, som vores økonomi skulle kunne bære at betale.
Bent Børge Hansen spurgte om, hvordan det gik med foreningens hjemmeside, da det til tider kneb lidt med opdateringerne. I samme forbindelse ville han henstille, at de arrangementer, der skal med i vores nyhedsbrev, blev fremsendt så tidligt, at de kunne nå at komme med i bladet.
Frank Mørch havde også spørgsmål til den manglende opdatering af hjemmesiden, da han havde indsendt to indlæg til Bangsbo, og de var ikke kommet på hjemmesiden endnu.
Erik S. Christensen, der kan betjene hjemmesiden, fortalte at den er vanskelig at arbejde med, og at der var nogen personaleforvirring på museet til tider.
Bestyrelsen vil ved kommende møde se på problemerne med hjemmesiden og se, om der findes et lettere alternativ. Hjemmesiden skulle også kunne fås noget billigere, da den nuværende ikke er helt billig i drift.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Der var fremmødt 25 personer.
Værft Historisk selskab har p.t. 111 medlemmer.

Referent Frank Mørch.