Generalforsamling 20. oktober 2003

I Metalhuset

Formanden bød velkommen.
Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent. Jørn Larsen blev valgt til dirigent og Ib Bjørn Poulsen til referent.

2. Formandens beretning.
Gnisten, foreningens gamle lodsbåd, vil nu blive renoveret i samarbejde med Kommunens aktivafdeling. Foreningen skal finansiere materialer.

Arbejdet med at skabe en vandreudstilling om værfterne og deres historie fortsætter. Udstillingen skal via et samarbejde med museer fra andre lande vises på disse museer eller i de byer hvor museerne ligger. Udstillingen skal kunne være i en 40 fods container sammenpakket. Der søges penge i EU systemet.

Der er sendt et brev til Søværnet for at få at vide, hvad betingelserne er for at overtage Elbjørn der nu skal udfases. Elbjørn er en isbryder der er bygget på Frederikshavn Værft og Flydedok i 1952-53. Foreningen er i samarbejde med Bangsbo museet interesseret i at overtage Elbjørn som museumsskib.

Arbejdet med Foreningens hjemmeside fortsætter, der skal ske en yderligere uddannelse af nogle af foreningens medlemmer, i brugen af EDB.

Beretningen taget til efterretning efter en god diskussion.

3. Kassererens beretning.
Kassererens beretning og regnskab forelagt og godkendt.

4. Budget.
Kontingent fastholdt på 100 kr for personer og 500 kr. for organisationer og virksomheder.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af vedtægterne forelagt af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen (se bilag).

6. Valg af Formand (i lige år) og Næstformand (i ulige år).
Næstformand Bent Jensen genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + en suppleant.
Genvalg til Jørn Larsen, Erik Christensen og Ib Bjørn Poulsen.
Valgt som suppleant Erling Sørensen.

8. Valg af revisor + 1 suppleant.
Genvalg til Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

9. Eventuelt.
Forskellige emner blev bragt på banen.

Dirigent Jørn Larsen.
Referent Ib Bjørn Poulsen.

Bilag:
Ændringsforslag til Vedtægterne for Værftshistorisk Selskab.

§ 2 tilføjes:
Selskabets indtægter stammer fra kontingent og ansøgte tilskud fra fonde og lignende. Disse tilskud søges til specifikke dele af selskabets vedtægtsbestemte aktiviteter og bruges udelukkende til dette.

§ 3 ændres til § 4, § 4 ændres til § 3.

Den nye § 3 ændres til følgende:
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 4 medlemmer vælges i de lige år og 3 medlemmer og næstformanden i de ulige år. Suppleant vælges for et år.
Bestyrelsen udpeger selv kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Den ny § 4 ændres til følgende:
5. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen.
6. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i de lige år.
7. Valg af næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i de ulige år.

§ 6:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i vedtægter kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettiges stemme.
Ekstraordinær generalforsamling holdes. Når bestyrelsen ønsker det eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom.
Indkaldelse til almindelig såvel som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 20. oktober 2003.

Bestyrelsesmøde 18. september 2003

På Bangsbo Museum.
1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter.

2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal et ejerskab ligge i en fond. De økonomiske konsekvenser undersøges, forsikringer, havneleje, dokning osv.

3. Gnisten skal indgå i et mål 3 projekt i regi af Aktivhuset. Vi skal fremskaffe det økonomiske fundament hvad angår materialer. Vi skal desuden være konsulenter på opgaven.

4. Generalforsamlingen afholdes d. 20 oktober i metalhuset, Søndergade 1, kl. 16.00. Jørn Larsen bedes være dirigent. Ændringsforslag til vedtægter. Antallet af bestyrelses medlemmer sættes til 9 inklusive formand og næstformand. På valg er Bent Jensen, næstformand. Erik Christensen, Jørn Larsen, Cai Møller og Ib Bjørn Poulsen.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2003

1. Valg til bestyrelsen:
Valgt blev Bent Jensen.

2. Ændring af visionerne:
Redaktionelle ændringer tilføjes.

3. Valg af 1 Revisor + 1 suppleant:
Valgt som Revisor blev Lars Bouet.
Valgt som suppleant blev Ole Pedersen.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 19. maj 2003

På Bangsbo Museum.

1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter.

2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal et ejerskab ligge i en fond. De økonomiske konsekvenser undersøges, forsikringer, havneleje, dokning osv.

3. Gnisten skal indgå i et mål 3 projekt i regi af Aktivhuset. Vi skal fremskaffe det økonomiske fundament hvad angår materialer. Vi skal desuden være konsulenter på opgaven.

4. Generalforsamlingen afholdes d. 20 oktober i metalhuset, Søndergade 1, kl. 16.00. Jørn Larsen bedes være dirigent. Ændringsforslag til vedtægter. Antallet af bestyrelses medlemmer sættes til 9 inklusive formand og næstformand. På valg er Bent Jensen, næstformand. Erik Christensen, Jørn Larsen, Cai Møller og Ib Bjørn Poulsen.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 28. januar 2003

Tilstede var Formanden Erik Sørensen, Thorkild Vejen, Erik Christensen, Jørn Larsen, Carsten Meldgård, Leif Schmidt, Ib Bjørn Poulsen.
Som gæst var Hans Munk Pedersen, Bangsbo-museet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem.
2. Handlingsplanen.
3. Eventuelt.

Leif Schmidt godkendt som bestyrelsesmedlem i stedet for Vagn Randrup som ønskede at udtræde.

Handlingsplanen blev diskuteret udfra den situation som foreningen var kommet i, da projektet på havnen i første omgang måtte udskydes grundet manglende opbakning fra LOs bestyrelse i Frederikshavn.
Resultatet blev, at videre arbejde med projektet på havnen i Frederikshavn blev udskudt indtil man kendte planerne for havnens fremtid.

Formanden meddelte at han ville trække sig fra bestyrelsen. Det samme gjorde Carsten Meldgård. Thorkild Vejen meddelte at han overvejede det samme.

De tidligere værftarbejdere som lavede arbejdet vedrørende projekterne i foreningen havde udtrykt ønske om at få 2 medlemmer i bestyrelsen. Dette besluttedes.

Det besluttedes at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Det besluttedes også at gå i gang med at skaffe medlemmer.

Referent Ib bjørn Poulsen.