Generalforsamling 27. marts 2008

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt.

2. Formandens beretning.
i formandens fravær aflagde næstformand Bent Hansen bestyrelsens beretning. Han startede med at henvise til den skriftlige beretning i seneste nummer af vores nyhedsbrev. Den mundtlige beretning drejede sig fortrinsvis om fire områder: Gnisten, hjemmesiden, medlemmerne og MHF.
Arbejdet med Gnisten gik fremad nu, idet der var kommet en ny skibstømrer til.
Hjemmesiden havde også fået en person mere på holdet, så der skete fremskridt der også.
Medlemstallet var lige omkring 100.
Maritim Historisk Forening var startet op på et par større projekter, arrange,mentet af Nordisk Sejlads i 2009 var nu faldet på plads. Der arbejdes på at tjene penge på vores skibe som reklamesøjler og / eller tilskuerskibe til det WM match race, som skal afholdes uden for lystbådehavnen i august i år.
Strukturen på Frederikshavn Bedding skal ændres, og dette er ved at ske.
Spørgsmålene vedrørende beretningen var mest rettet mod, hvad der skulle foregå ved det match race arrangement, hvor MHF skulle prøve at tjene nogle penge. Spørgsmålene var af teknisk art.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning.

3. Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet: Balance 29.999,92 – indtægter ca. 19.650,00 – udgifter 15.782,75 – egenkapital 10.217,17.
Enstemmigt vedtaget.

4. Budget.
Indtægt 20.000 og udgifter 14.000. Uændret kontingent.
Enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.
Torben Erikstrup blev genvalgt.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Cai Møller og Leif Schmidt blev genvalgt. Kurt Hansen og Tage Jakobsen blev nyvalgt.
Som suppleant valgtes Frank Mørck.

8. Valg af revisor og suppleant.
Genvalg til Lars Bouet. Som suppleant valgtes Orla Rasmussen.

9. Eventuelt.
En bred debat.

Referent Ib Bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 23. april 2007

Tilstede: Torben Erikstrup, Ib B. Poulsen, Henning Pedersen, Bent B. Hansen, Erik S. Christensen, Leif Schmidt, Erling Sørensen og suppleant Knud E. Andersen.
Afbud: Jørn Larsen, Cai Møller.
Ikke mødt: Allan Olesen.

Der blev oplyst at der er lagt Engelsk oversættelse ind på hjemmesiden. Der er ca. oversat 2/3 dele af vores nuværende hjemmeside.

I forbindelse med et besøg i Ålborg for at se LOA, har bestyrelsen sponsoreret 50 stk. 6″ skibsspiger, begrundelsen for sponsoreringen er den gode sag.
Tall Ship Aalborg Fonden har bekendtgjort at Værft Historisk Selskab Frederikshavn er blevet medlem af LOAs rederklub.

Torben Rasmussen fra Skibs Bevarings Fonden har ved et besøg på Beddingen oplyst, at man skulle regne med der vil tilgå VHS et brev hvor man ønsker at Gnisten skal færdiggøres så meget, at den i 2008 kan komme i vandet.
Problemet med færdiggørelse af Gnisten er at der mangler arbejdskraft. Efterfølgende blev der drøftet om vi kunne finde skibstømrere, der havde tid og lyst til at hjælpe til.

Der er undersøgelser i gang om det et muligt at oprettet en skibstømrer lærerplads på Frederikshavn bedding.
Der var en snak om det er muligt at finde Fonde som ville hjælpe med økonomi til det videre arbejde med Gnisten.
Der arbejdes fortsat med at få et stålskib til beddingen.

VHSs saldo er d.d. kr. 20.513,44
VHS har 108 medlemmer.
Efter vi sendte giro kort ud for betaling af medlemskabet, mangler 28 at betale heraf et erhvervsmedlem.

Af Jan Hammer Larsen har VHS fået lov til at overføre en del af en bog til hjemmesiden, med fortegnelser over værfter i Danmark. Skal først oversættes til engelsk.

Der arbejdes fortsat med at lave en landsdækkende forening, som arbejder med samme projekter som VHS.

Referent Henning Pedersen.

Generalforsamling 29. marts 2007

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1. Valg af dirigent: – Valgt blev Henning Pedersen.

2. Formandens beretning.
Da Formanden havde forfald aflagde Næstformanden Bent B. Hansen bestyrelsens beretning. Denne var kort da sidste generalforsamling blev afholdt i November 2006.
Næstformanden fremlagde på bestyrelsens vegne en ændring af terminen for betaling af kontingent. Til næste år vil opkrævningen blive udsendt tidligere så dette kan betales inden Generalforsamlingen afholdes i slutningen af marts måned.

Arbejdet omkring renoveringen af Gnisten blev berørt og arbejdskraft blev efterlyst.

Årets arrangementer indtil nu havde været foredrag ved Jens “Sherif” Henriksen fra Hirsholmene om hans spændende liv og arbejde, af tidligere Formand på havnen Asger Nielsen om Krudttårnet og et besøg på slagteriet i Sæby.

Kommende arrangementer er besøg på Loa projektet i Aalborg den 19. april og besøg på et bryghus i Skagen den 10. maj.

Næstformanden efterlyste folk til at være med til at arrangere Åbent Hus på Beddingen den 2.-3. juni.

Debatten drejede sig først og fremmest om kritik af informations niveauet til medlemmerne. Næstformanden lovede at det ville blive bedre, men efterlyste lidt initiativ fra medlemmerne side for at skaffe sig lidt mere viden om hvad der foregår.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Regnskabet blev forelagt af den tidligere kasserer. Regnskabet blev vedtaget efter at den tidligere kasserer blev rost bl.a. af Revisoren.
Regnskabet balancerede med 31.325 kr. Saldo 6.050 kr. pr 31. december 2006.

4. Budget.
Efter indstilling fra bestyrelsen blev det vedtaget at man fortsatte med det budget der blev vedtaget ved sidste generalforsamling.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var 2 forslag, et fra bestyrelsen som drejede sig om en udvidelse af bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer, forslaget blev vedtaget.
Forslag nr 2 var et forslag der ændrede på medlemskab/kontingent. Forslaget gik ud på at nuværende regel, hvor der var et personligt medlemskab til 150 kr. om året og et husstands medlemskab til 200 kr. om året, ændres til et medlemskab for personlig/ husstand til 150 kr. om året. Kontingentet for virksomheder og foreningen er uændret.
Efter en længere diskussion blev forslaget sat til skriftlig afstemning 9 stemte for, 10 imod og 1 undlod. Forslaget bortfaldt.

6. Valg af Næstformand.
Bent B. Hansen blev genvalgt.

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Erik S. Christensen, Jørn Larsen, Ib B. Poulsen og Erling Sørensen blev genvalgt. Henning Pedersen blev nyvalgt.
Som suppleant genvalgtes Knud Erik Andersen.

8. Valg af revisor + 1 suppleant.
Genvalg til Lars Bouet. Som suppleant genvalgtes Kurt Hansen.

9. Eventuelt.
En diskussion om hjemmesiden og oversættelsen af denne til engelsk.

Referent Ib Bjørn Poulsen.

Generalforsamling 16. november 2006

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør lovene

1. Valg af dirigent: – Valgt blev Jørn Larsen.

2. Formandens beretning.
Beretningen blev aflagt af Næstformanden Bent B. Hansen.
Den mundtlige beretning koncentrerede sig om arbejdet med “Gnisten” som nu var flyttet på Frederikshavn Bedding. Her kan vi nu arbejde på den på de tidspunkter vi selv vælger, modsat tidligere hvor vi var afhængig af Aktivhusets åbningstider. I den forbindelse skal der lyde en tak til Aktivafdelingen og Aktivhuset for det samarbejde, der har været igennem 2 år.
Der var i årets løb skaffet finansiering til Gnisten, 70.000 kr. fra Træskibsbevaringsfonden og 15.000 fra Den Obelske Familiefond. Det betyder at der skulle være penge nok til det arbejde der skal laves for at få Gnisten færdigrenoveret.

Torsdagsmøderne var stadig kernen i foreningslivet, og der foregik forskellige aktiviteter, såsom besøg andre steder og foredrag fra indbudte gæster.

Der var blevet arrangeret en vinsmagnings aften på Værftet, denne vil blive gentaget til foråret med en bredere kreds end lige vores forening.

Der foregik adskillige aktiviteter på værftet hvor VHS’s medlemmer deltog.

Hjemmesiden blev stadig udbygget og var nu ved at blive oversat til engelsk. Vi har fået 10.000 kr. i tilskud fra kommunen til dette formål.

Det gælder for alle områder at vi gerne så lidt flere, der deltager i aktiviteterne, ikke mindst arbejdet med Gnisten kunne bruge lidt flere hænder.

Diskussionen omkring beretningen var meget kort og beretning blev vedtaget.

3. Regnskabet blev forelagt. Indtægter 27.139,62. udgifter 18.729,27 årets overskud 8.410.35.
Regnskabet godkendt.

4. Budget.
Der forelagdes et budget som balancerede med indtægter på omkring 15.000 kr. og udgifter på samme beløb.
Budget godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen stillede 4 forslag.
Nr. 1 – Der indføres et husstands medlemskab, årlig kontingent 150,00 kr.
Nr. 2 – Der indføres et Husstands medlemskab, årlig kontingent 200,00 kr.
Nr. 3 – Kontingent ved indmeldelse mellem 1 januar og 1 juli 150 kr. og ved indmeldelse efter 1 Juli 75 kr.
Nr. 4 – Generalforsamlingen flyttes fra nuværende okt./nov. til marts.
Forslag Nr. 2 vedtaget, derefter bortfaldt forslag Nr. 1.
Forslag Nr. 3 vedtaget og forslag Nr. 4 vedtaget.

6. Valg af formand.
Torben Erikstrup blev genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Cai Møller, Allan Olsen og Leif Schmidt. Genvalg til alle 3.
Suppleant blev Knud Erik Andersen.

8. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant.
Genvalg til Lars Bouet. Suppleant Kurt Hansen.

9. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Referent Ib Bjørn Poulsen.

Generalforsamling 25. oktober 2005

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør lovene

1. Valg af dirigent: Cai Møller valgt.

2. Formandens beretning.
To åbent hus arrangementer med tilhørende udstillinger lavet i samarbejde med Aktivhuset og Bangsbo Museum. Dette forgik der, hvor “Gnisten” bliver renoveret.
Det første arrangement i en weekend i maj måned faldt sammen med det, der kaldes Historiens Dag. Dette betød at vi fik rigtig mange besøg, idet vi var et af de steder der blev fremhævet af Bangsbo Museum som noget, man burde besøge.
Den anden weekend var i september. Udstillingens indhold var Gnisten og værktøjer, og en udstilling om lodser og lodsvæsenet specielt i vores område. Denne udstilling findes nu på biblioteket i Frederikshavn. Vi skylder en tak til de pensionerede lodser, der har medvirket.

Vi er blevet skibsværft ejere sammen med 4 andre foreninger:
W. Klitgaard, FDF Søkreds Frederikshavn, Frederikshavn Sportsdykker klub og Bangsbo Museum & Arkiv. Disse 5 foreninger har købt Frederikshavn Bedding & Skibsværft.
Muligheden for at købe blev skabt af et rente- og afdragsfrit lån fra JL Fondet og at SparNord lagde resten af pengene ud for os. De vil give os et tilskud, men vi skal ud og skaffe en hel del penge fra anden side, og det er vi i gang med.

Værftet er købt som going virksomhed, det vil sige at værktøjer og maskiner var med, at beddinger virker. Oven i købet har den tidligere ejer Stig Davidsen meldt sig ind i Værft Historisk selskab og er til stor hjælp i arbejdet med at få os indrettet, så det kan blive et sted hvor alle medlemmerne af de 5 foreninger kan komme.

Vi har allerede haft et åbent hus arrangement en lørdag i august, og der var mange mennesker mødt frem for at se, hvad det var for noget vi havde kastet os ud i.
Der kom gæster sejlende fra Sæby, og dem der ejede skibet ønskede at blive medlem hvis det kunne lade sig gøre. Det er de blevet, men vi vil ikke have mere end 2 medlemmer det første år som har skibe. Lad os komme på plads førend vi eventuelt åbner op for flere.

Renoveringen af Gnisten skrider stille og roligt frem. Vi har endnu ikke fået hele budgettet samlet ind, men det skal nok gå.
1. april skal vi flytte fra Jyllandsgade, vores aftale med Aktivhuset udløber 1. april 2006. Men vi har jo et skibsværft at flytte ned på, så det skulle ikke være det store problem. Vi mangler nogle flere hænder til at hjælpe med arbejdet på Gnisten, så bare mød op i Jyllandsgade om formiddagen mandag, tirsdag og onsdag.
Arbejdet med vores hjemmeside går stille og roligt. Nogle synes for roligt, til dem er det kun at sige få fingrene ud af klydset og giv en hånd med. Vi mangler nogle til at lytte på bånd og skrive hvad de hører. Der er ingen grund til at være genert og holde sig tilbage, sammen løfter vi meget.

Maritim Historisk Forening afholder onsdag den 30.11.2005 kl. 19.00 i FME’s kantine et møde for alle medlemmerne af de 5 foreninger, som har dannet foreningen, der købte Frederikshavn Bedding & Skibsværft. Mødet går ud på at fremlægge forslag til hvordan hverdagen skal gå på Værftet, så vi alle kan være der og lave de ting som vi skal. Det er meget forskellige behov der skal dækkes og derfor er en struktur og nogle retningslinier nødvendige.
Der er nedsat et lille udvalg som er ved at lave forslagene, som så skal diskuteres på mødet den 30. november. Der skal ikke vedtages noget, men vi vil meget gerne have en diskussion om forslagene og høre om forventningerne. Det er her som andre steder i samfundet. Vil du have indflydelse så skal du være aktiv.

Vores torsdagsmøder i Skolegade fortsætter som sædvanligt, og selv om der er ved at være fuldt hus, så kan vi godt rumme nogle flere. Så kom bare og vær med i et socialt samvær som er godt.

Diskussionen om beretningen drejede sig især om arbejdet med hjemmesiden, hvor der er brug for hjælp til skrivearbejdet. Dette er flaskehalsen i arbejdet med hjemmesiden.
Beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning indeholdt et revideret regnskab.
Godkendt.

4. Budget, – herunder fastsættelse af kontingent.
Et budget fra bestyrelsen indeholdende en kontingent forhøjelse fra 100 kr. om året til 150 kr. om året blev vedtaget, 2 imod. Desuden blev det besluttet at indmeldelse i foreningen efter 1. juli i et år betød at der først betales kontingent 1. marts efterfølgende år.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Næstformand Bent Børge Hansen. Erik Christensen, Ib Bjørn Poulsen, Jørn Larsen, Erling Sørensen. Suppleant Knud Erik Andersen.

7. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant.
Valgt blev Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

8. Eventuelt
Forskellige emner blev berørt, særligt vores køb af et skibsværft.

Referent Ib Bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2005

I Metalhuset

Dagsorden for Generalforsamlingen.

Da formanden ikke kunne være tilstede, måtte Ib Bjørn Poulsen holde formandens beretning.
Bestyrelsen godkendte regnskabet og foreslog kontingentet steg med 50 kr. om året.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Generalforsamling 29. november 2004

I Metalhuset

Formanden Torben Erikstrup bød velkommen.
Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent. Valgt blev Lasse Bouet.

2. Formandens beretning.
Året har været begivenhedsrigt. Vi fik desværre ikke Isbryderen Elbjørn, den blev solgt for 700.000 kr. og er nu restaurant og glaspusteri i Aalborg Havn. Den er ribbet for inventar.

“Gnisten”, den gamle Lodskutter en nu flyttet til en ny adresse i Jyllandsgade, hvor den i regi af Aktivhuset skal renoveres. Dette skal ske ved hjælp af unge mennesker tilknyttet Aktivhuset og under kyndig vejledning af medlemmer i foreningen. Kølen er taget af og alt tyder på at træet er i bedre stand end vi regnede med. Adskillige spanter vil kunne bruges. Der skal en ny køl på og denne er bestilt og ankommet så det egentlige arbejde kan komme i gang.

For at finansiere arbejdet er der søgt om støtte forskellige steder, indtil nu har vi fået 90.000 kr. Det samlede budget er 220.000 kr., så det er en god begyndelse.
I forbindelse med arbejdet vil der blive 2 åben hus arrangementer hvor der ud over Gnisten vil blive udstilling om lodsvæsenet i Frederikshavn, Skagen og om lodsvæsenet generelt. Der vil desuden være en udstilling om de gamle værktøjer og hvordan de bruges. Dette ved hjælp af plancher og lignende.

Vi arbejder med vores hjemmeside hele tiden. Naturligvis kunne det gå hurtigere, men vi er ikke professionelle, og nogle har så brede fingre at det kan være svært at nøjes med at ramme et bogstav på EDB- tastaturet. Men det går fremad og det er det vigtigste og vi har det sjovt med arbejdet. Vi har været nødt til at lave undervisning i brugen af EDB og det har hjulpet adskillige over problemet med at turde bruge en Pc’er.

Vi har fået tilbudt en fiskekutter der var taget ud af fiskeriet med ophugningsstøtte. Da vi var meget usikre på hvordan vi kunne få finansieret ombygningen af skibet har vi sagt nej tak til tilbudet.

Vi har besluttet at lave et medlemsblad som skal komme engang om året. Det første nummer er kommet, og bortset fra at vi glemte at sætte vores hjemmeside adresse i bladet er vi tilfredse med resultatet. Der har været ønsker om at lave nogle foldere om foreningen, det er noget som den nye bestyrelse vil tage op. Vi er stadig ikke kendt så godt som vi burde være.
En del af de aktive har været i Aalborg for at se på LOA projektet. Det projekt drejer sig om renovering af et ældre skib, og det kan vi uden tvivl lære meget af.

Der foregår for øjeblikket forhandlinger mellem de foreninger der ejer bevaringsværdige træskibe som ligger i Frederikshavn Havn, om sammen at overtage Danyards tidligere uddannelses afdeling i Fiskerihavnen. Bangsbo Museet er med i de forhandlinger og der skulle meget gerne komme et resultat der gør at skibsbygningen i Frederikshavn og det maritime får et udstillings vindue foruden at parterne får et sted at være med det grej der hører med til deres aktiviteter.

Vi er blevet kontaktet om vi var interesseret i at overtage inventaret fra Sæby Værft som er lukket. Vi har været ude og kikke på sagen og det har vores store interesse at overtage alt hvad der er. Men det afhænger dels af prisen og dels om vi får et sted hvor vi kan have alle de maskiner og værktøjer som står i det tidligere Sæby Værfts bygninger.

Vores bestyrelsesmedlem Allan Olsen har tilbudt at lave et arrangement i Frederikshavn til fordel for vores forening. Det er vi meget glade for og vi regner med at det vil ske i første halvdel af det nye år.

Vi har fået en uofficiel henvendelse fra en person som er tilknyttet Bevaringsfonden for træskibe om vi var interesseret i eventuelt at være med til at opbygge et reservedelstlager for udrustningsgenstande til ældre skibe. Et sted hvor dem der har eller arbejder med gamle skibe kunne henvende sig hvis de har brug for udrustningsgenstande til et gammelt skib. Vi har sagt ja og der er nu nedsat et udvalg i et eller andet offentligt regi, hvor ideen skal bearbejdes og beslutningen træffes om hvor et reservedels lager skal placeres.

Spørgsmålet om også at satse på gamle stålskibe blev rejst under diskussionen. Det skal stå helt klart at vi naturligvis også vil arbejde for at få et mindre stålskib som en del af vores aktiviteter, det var derfor vi lagde billet ind på at få Elbjørn. Vi beskriver værfternes historie ikke kun træskibenes historie, lad det være sagt så ingen kan misforestå det.

Efter en bred og langvarig debat blev beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning.
Regnskabet godkendt.

4. Budget.
Det fremlagte budget blev godkendt. Det blev understreget at det var foreningens budget, ikke budget for Gnisten eller for et sted på havnen eller købet af Sæby værfts inventar.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg af formand. Genvalg til Torben Erikstrup.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + en suppleant.
Valgt blev Cai Møller, Allan Olsen og Leif Schmidt.
Suppleant Erling Sørensen.

8. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant.
Valgt blev Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

9. Intet under Eventuelt.

Referent Ib Bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2004

I Jyllandsgade

Afbud: Erik Christensen, Annelise Filtenborg, Allan Olsen.

Tilstede Torben Erikstrup, Cai Møller, Jørn Larsen, Bent Jensen, Leif Schmidt, kassereren (uden for bestyrelsen) Erling Christensen, Ib Bjørn Poulsen.

Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Gnisten.
3. Generalforsamling.
4. Overtagelse af et bevaringsværdigt skib.
5. Aftale med andre træskibs ejere om fælles lokaler på havnen.
6. Eventuelt.

1: Revideret regnskab forelagt bestyrelsen. Regnskabet forelægges Generalforsamlingen. Mellemregningen mellem tidligere kasserer ordnes i regnskabet for 2004. Sagen om Elbjørn blev diskuteret.
Der havde været besøg af nogle af medlemmerne på Loa projektet i Aalborg. Efter dette besøg havde man besøgt Elbjørn i Aalborg Havn.
Det besluttedes at invitere de unge mennesker i Aktivhusets regi der arbejder med “Gnisten” ud og se Loa projektet.

2: Der på nuværende tidspunkt skaffet 90.000 kr af de budgetlagte 225.000 kr man regner med skal bruges. Der er flere penge på vej, og der er kun udsendt omkring 25 ansøgninger. Arbejdet med Gnisten er ikke helt i faste rammer, men det kommer det.
Når Arbejdet med Gnisten er færdigt skal der laves et regnskab som revideres af en registreret revisor, det skylder vi sponsorerne.

3: Generalforsamlingen afholdes 29/11-04 kl. 13.00 i Metalhuset Håndværkervej i Frederikshavn.
Dagsorden jævnfør lovene.
På valg er Formanden Torben Erikstrup, Cai Møller, Leif Schmidt , Annelise Filtenborg , Niels Ørskov , og Allan Olsen. Der skal efter de nye love kun vælges 4 stk.

4: Vi er blevet tilbudt et ældre skib, fiskekutter bygget 1938 i Strandby. Kutteren har fået ophugningstøtte og er købt af Foreningen bag Klitgård. De har tilbudt os skibet gratis mod at vi hjælper dem med at fjerne motoren. Vi skal samtidig overtage ansvaret for at skibet bringes tilbage til det som det var da det blev bygget. Der vil kunne lånes rente- og afdragsfri lån til det arbejde i Træskibsbevaringsfonden.
Vi siger ja tak til at få skibet.

5: Der foreligger næsten en aftale mellem 5 parter om sammen at etablere sig på Havnen. Grundlaget skal være at man ejer et bevaringsværdigt skib. Der arbejdes videre med planerne.

6: Der vil i forbindelse med overrækkelsen af Sparnord tilskuddet til Gnisten foregå en lille officiel overrækkelse med deltagelse af folk fra Aktivhuset, os selv og Direktør Ole Vejling, Sparnord. Dette finder sted torsdag 28/10-04 kl. 10.30 i Jyllandsgade.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Generalforsamling 20. oktober 2003

I Metalhuset

Formanden bød velkommen.
Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent. Jørn Larsen blev valgt til dirigent og Ib Bjørn Poulsen til referent.

2. Formandens beretning.
Gnisten, foreningens gamle lodsbåd, vil nu blive renoveret i samarbejde med Kommunens aktivafdeling. Foreningen skal finansiere materialer.

Arbejdet med at skabe en vandreudstilling om værfterne og deres historie fortsætter. Udstillingen skal via et samarbejde med museer fra andre lande vises på disse museer eller i de byer hvor museerne ligger. Udstillingen skal kunne være i en 40 fods container sammenpakket. Der søges penge i EU systemet.

Der er sendt et brev til Søværnet for at få at vide, hvad betingelserne er for at overtage Elbjørn der nu skal udfases. Elbjørn er en isbryder der er bygget på Frederikshavn Værft og Flydedok i 1952-53. Foreningen er i samarbejde med Bangsbo museet interesseret i at overtage Elbjørn som museumsskib.

Arbejdet med Foreningens hjemmeside fortsætter, der skal ske en yderligere uddannelse af nogle af foreningens medlemmer, i brugen af EDB.

Beretningen taget til efterretning efter en god diskussion.

3. Kassererens beretning.
Kassererens beretning og regnskab forelagt og godkendt.

4. Budget.
Kontingent fastholdt på 100 kr for personer og 500 kr. for organisationer og virksomheder.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af vedtægterne forelagt af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen (se bilag).

6. Valg af Formand (i lige år) og Næstformand (i ulige år).
Næstformand Bent Jensen genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + en suppleant.
Genvalg til Jørn Larsen, Erik Christensen og Ib Bjørn Poulsen.
Valgt som suppleant Erling Sørensen.

8. Valg af revisor + 1 suppleant.
Genvalg til Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

9. Eventuelt.
Forskellige emner blev bragt på banen.

Dirigent Jørn Larsen.
Referent Ib Bjørn Poulsen.

Bilag:
Ændringsforslag til Vedtægterne for Værftshistorisk Selskab.

§ 2 tilføjes:
Selskabets indtægter stammer fra kontingent og ansøgte tilskud fra fonde og lignende. Disse tilskud søges til specifikke dele af selskabets vedtægtsbestemte aktiviteter og bruges udelukkende til dette.

§ 3 ændres til § 4, § 4 ændres til § 3.

Den nye § 3 ændres til følgende:
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 4 medlemmer vælges i de lige år og 3 medlemmer og næstformanden i de ulige år. Suppleant vælges for et år.
Bestyrelsen udpeger selv kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Den ny § 4 ændres til følgende:
5. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen.
6. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i de lige år.
7. Valg af næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i de ulige år.

§ 6:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i vedtægter kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettiges stemme.
Ekstraordinær generalforsamling holdes. Når bestyrelsen ønsker det eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom.
Indkaldelse til almindelig såvel som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 20. oktober 2003.

Bestyrelsesmøde 18. september 2003

På Bangsbo Museum.
1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter.

2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal et ejerskab ligge i en fond. De økonomiske konsekvenser undersøges, forsikringer, havneleje, dokning osv.

3. Gnisten skal indgå i et mål 3 projekt i regi af Aktivhuset. Vi skal fremskaffe det økonomiske fundament hvad angår materialer. Vi skal desuden være konsulenter på opgaven.

4. Generalforsamlingen afholdes d. 20 oktober i metalhuset, Søndergade 1, kl. 16.00. Jørn Larsen bedes være dirigent. Ændringsforslag til vedtægter. Antallet af bestyrelses medlemmer sættes til 9 inklusive formand og næstformand. På valg er Bent Jensen, næstformand. Erik Christensen, Jørn Larsen, Cai Møller og Ib Bjørn Poulsen.

Referent Ib bjørn Poulsen.