Bus turen til Horsens industri museet 8 juni 2023

VHS busturen til Industri Museet i Horsens d. 8 juni 2023 forløb planmæssigt.

Vi startede fra Beddingen kl. 07, og det var tidligt for mange, men alle var mødt til tiden, og morgenbrødet blev købt på vejen ved Birck. Det blev indtaget ved rasteplads Himmerland, idet det var nemmere, end hvis det var i bussen.

Lidt forsinket til museet blev vi modtaget af vores rundviser, – som ikke var den bedste, som vi har haft!

Det er et meget stort museum, og der er rigeligt at se på.

Der blev kørt med motorer i maskinhallen, hvor der også var en gammel en cylindret Alpha glødehoved motor. Væverimaskinen blev også startet. Efterfølgende var der mulighed for at se træskomaskinen, smedjen – trykkeriet hvor man kunne tage nogle af tryksagerne,- og vi fik en snak med en af de frivillige,- og det samme var tilfældet i skolen, hvor møbler og inventar, hvor møbler og inventar var ved at blive smidt ud, da der blev bygget ny skole. Banken var som at se Frederikshavn Bank for mange år siden,- med pulte og de gamle regne og skrivemaskiner,- for ikke at tale om de gamle kolonnebøger ført med håndskrift. For at komme i lære i banken, skulle man have realeksamen,- og både forældrenes og bedsteforældrenes økonomi skulle godkendes.

Vi så boligen fra 1955, og den tidslomme kunne vi sagtens genkende. Boligen fra 1975 var desværre lukket pga. renovering.

Efterfølgende stod den på Dansk Bøf og nye kartofler på Korning kro.

Det var en god og fornøjelig tur for deltagerne!

Thorkild

Referat Generalforsamling i værft historisk selskab den 23 Marts 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00.

Vi begyndte mødet med at holde 1 minuts stilhed, for at mindes Kurt Hansen, som døde den 12. december, 2022. Kurt Hansen var med til vores julefrokost den 08. december, og da var der ikke noget at mærke på Kurt.

Efter mindestunden, foreslog Thorkild Carlsen Henning Pedersen til dirigent, hvilket Henning sagde ja til. Henning oplæste dagsordenen, og gav  derefter ordet til næstformand Thorkild Carlsen, som læste beretningen for det forløbne år. Efter Thorkilds beretning, blev der afstemning om den, og den blev godkendt. Efter beretningen, gav Henning ordet til den nye kasserer, Erik Rønnest, som oplæste det første regnskab i hans job som kasserer. Efter afgivelse af regnskabet, redegjorde Erik for budgettet for det nye år. Regnskab og budget , blev ved afstemning godkendt. Så var vi nået frem til valgene, og det var hurtigt overstået, idet næsten alle valg var genvalg. Orla Rasmussen blev valgt til revisor, og Finn Bergmann blev valgt til revisorsupleant. Da der ikke var nogle indkomne forslag, takkede Henning Pedersen for god ro og orden, og så gik vi over til næste punkt, som var spisning. Maden bestod af Skipperlabskovs,med alt tilbehør, samt en gratis øl til hver.

Alt ialt en rigtig god generalforsamling, med god stemning og snak.

Tage Jacobsen, sekretær.

Bestyrelsens Beretning for 2022 Generalforsamling i VHS den 23 Marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022.

Vi har desværre haft et dødsfald, idet Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december. Det var uvirkeligt, idet mange af os, var sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december. – Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde 1 minuts stilhed. Ære være Kurt`s minde.

2022 var det Corona frie år

Der er sket meget i det forgangne år. Der er fremstillet og monteret nye plove på beddingsvognene. Der fremstillet og monteret 2 nye vinduespartier i Maskinværkstedsbygningen.

Der er etableret en ny el shop, så elektrikerne kan have alt deres grej, og mulighed for at reparere de mange el ting , som de får ind.

Der er lavet ny LED belysning og installation i Maskinværkstedet og ny HPFI relæ.

Der er lavet et kæmpearbejde på Nordbeddingen, Hvor Kurt Hansen og Poul Bjørnager, har lagt rigtig mange timer, efter haveriet, og der er lavet nyt hydrauliksystem af Hytek.

Dore`har aldrig sejlet så meget som i 2022, selv om det måske ikke siger så meget.

Det går støt fremad med Bundgarnsjollen,-og svedekisten har været i brug.

Vi har fået 3 nye medlemmer på arbejdsholdet tirsdag ,Leif, Allan, og Finn, 2 elektrikere og en tømrer.

Vi havde en velbesøgt Generalforsamling d. 24 marts, som forløb planmæssigt.

Vi har haft et spændende foredrag med Hans Munk 7 april. Vi fik rejsen fra naturhavnen i 1500 tallet, til det vi har nu, hvor Hans havde fulgt bygningen af den nye havneudvidelse tæt på.

Der var den traditionelle Minigolf på Hedebo d. 19 maj, med 25 tilmeldte og alle med godt humør.

Så havde vi en bustur til Struer d. 2 juni, hvor vi besøgte Nordvestjysk Fjorkultur, som er på Unescos Verdensarvs liste for klinkbyggede både. De har 15 klinkbyggede både, som de løbende har fået doneret, og gjort fint i stand, og bliver sejlet med om sommeren. Det bemærkelsesværdige er, at der er ingen af dem som er udlært skibstømrer, og det er imponerende, hvad de har udrettet med de både.

Der var en hyggelig sommerafslutning d. 16 juni i den grå hal.

Der var bustur til Håndværkerhuset i Aalborg d. 28 september

Som har til huse i et stort bindingsværkshus fra 1625. Der er 5 forskellige

aktive værksteder, som drives af pensionerede håndværkere.

Så har der været de traditionelle Mandespisning og juleafslutning.

Vi har på en ekstraordinær generalforsamling d. 24 november, fået valgt en ny kasserer idet Henning mente det var tiden,- og vi er glade for at Erik Rønnest ville træde til, og han har gjort det rigtig godt.- Der skal lyde en stor tak Til Henning, som har udført et kæmpe arbejde i mange år.- og han har været god til at holde på pengene, hvilket i kan se, når vi kommer til regnskabet.

Vi har en god økonomi, og der er planer om flere arrangementer frem til sommerferien. – Hjertestarter kursus,- Minigolf,- Tur til Industrimuseet i Horsens mm.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, og de mange medlemmer, som laver et kæmpe arbejde for at vi har det så godt i VHS, og får lavet så meget arbejde hernede til gavn for alle brugerne.

Referat fra generalforsamlingen i VHS torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i værft historisk selskab den 24. november 2022

Afholdt på Beddingen

Dagsorden

Valg af dirigent:

Jørgen Larsen foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af kasserer:

Erik Rønnest foreslået og valgt. Erik Rønnest takkede for valget, og ville gøre sit bedste for at gøre det lige så godt som sin forgænger.

Afslutning

Henning Pedersen blev takket for sin store indsats for foreningen gennem årene. Henning Pedersen fremlagde sit sidsteregnskab for 2022.Regnskabet blev udleveret til alle. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Alle spørgsmål blev afklaret.Thorkild Carlsen havde en gavekasse til Henning Pedersen med lidt godt til ganen, han takkede for exkassererens store indsats gennem mange år. Jørgen Larsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Således opfattet

Referent

Frank Mørch

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk Selskab torsdag den 10. juni 2021

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk selskab torsdag den 10

VHS Beretning for 2020

Regnskab VHS 2021

Budget VHS 2021

 

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk Selskab torsdag den 21. marts 2019.

Referat-fra-generalforsamling-i-Værfts-Historisk-Selskab-den-21.-marts-2018

VHS,- Bestyrelsesberetning for 2018.

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 22. marts 2018.

Referat fra Generalforsamling i Værft Historisk Selskab 2018

Generalforsamling Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017.

Referat fra generalforsamling i Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.00 til kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdt i Metalhuset. Håndværkervej 1, 9900 Frederikshavn.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Henning Pedersen foreslået og enstemmigt valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overlod ordet til næstformand Thorkild Carlsen.

  1. Formandens beretning.

Beretningen afholdt af næstformand Thorkild Carlsen. Han startede med at bede  om et minuts stilhed for at mindes de tre medlemmer der var afgået ved døden i 2016. Børge Faldt – Frank Johansen – Svend Åge Meyer.

Næstformandens beretning er vedhæftet referatet.

Der var spørgsmål fra Kurt Hansen om den dårlige asfaltbelægning på kørevejen. Henning Pedersen oplyste, at der søges om midler til at asfaltbelægge den yderste del af vejen ned mod vandet. Der søges også om midler til den resterende asfaltering. Der var spørgsmål om vores nye brændefyr nu virkede. Egon Arp oplyste at de fleste problemer nu var løst og henstillede til at man lod være med at pille ved diverse reguleringshaner når først de var indstillet. Vi må være indstillet på, at selv om vi har fået forhøjet skorstenen, kan vi påregne røggener hos MAN grundet deres placering af indsugninger. Det kan blive aktuelt med fyringsfrie dage.

Formandens beretning blev enstemmigt godtaget.

  1. Regnskab.

Henning Pedersen fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet var også omdelt skriftligt til de tilstedeværende.

Værft Historisk Selskab havde et driftunderskud på 7678,07 kr., underskuddet skyldes, at vi har købt computer og fremviser for godt 13.000 kr.

Der er et indestående på 63008,12 kr. pr. 31. december 2016.

Gnistens regnskab.

Der er et nettoforbrug på 545,00 kr. og indestående viste 35.710,62 kr.

Henning Pedersen fortalte, at han lige havde modtaget 8.000 kr. i tilskud fra Dansk Metal for 2017.

  1. Budget. Fastsættelse af kontingent.

Forventede indtægter i 2017 ca. 31.000 kr.

Forventede udgifter i 2017 ca.22.200 kr.

Kontingent holdes uændret.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Valg af næstformand.

Thorkild Carlsen enstemmig genvalgt som næstformand.

  1. Valg af kasserer.

Henning Pedersen enstemmigt genvalgt som kasserer.

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant.

Tage Jacobsen – Erik Christensen – Flemming Schou genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ole Lilleøre genvalgt som bestyrelsessuppleant.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Kurt Hansen genvalgt som revisor.

Orla Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Thorkild Carlsen takkede for genvalget. Foreslog, at næste års generalforsamling afholdes i det nye lokale på Beddingen.

Egon Arp forespurgte til eventuelle sponsorer til Værft Historisk Selskab. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet om at søge nye sponsorer op på kommende bestyrelsesmøder.

Den 11. og 12. september 2017 er der udflugt til København og Helsingør med overnatning i Metalhuset i Jørlunde ved Slangerup. Der kommer nærmere om indhold og pris på et senere tidspunkt. Der vil blive opkrævet et despotium på kr. 500 til turen.

Dirigent Henning Pedersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

————————————————————-                     ——————————————————–

Næstformand Thorkild Carlsen                                                Kasserer Henning Pedersen

 

Referent Frank Mørch

 

VHS Beretning for året 2016
Vi har desværre haft 3 dødsfald blandt vores medlemmer i 2016. Børge Faldt, Frank Johansen,
Svend Åge Meyer . Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer, og afholde 1 minuts stilhed. – Ære
være deres minde.
Der er sket meget på Beddingen,- og der er heldigvis stadig mange opgaver, at tage
fat på.
Vi er 131 medlemmer. Det er flot,- og vi har en god økonomi, men det vil Henning
fortælle om!
MHF har fået doneret 2 store pengedonationer. 75000 kr. fra Velux fonden til nyt
varmeanlæg, og 620000kr fra Mærsk fonden. Det bevirkede at VHF folkene fik en
masse godt arbejde
Nordlyset er fjernet, og det har været et kæmpearbejde for os, at rydde op efter at
kæmpeklipperen fra Jatob på ingen tid klippede den i stykker d. 13/8 2016.- De
gamle vogne er fjernet, og hjulene taget af til genbrug, og resten er skrottet.
Donationen fra Mærsk Fonden på 620000 kr. rækker til de nye vogne, som udføres
af Vestergaard Marine, og bliver leveret her sidst i marts.
Det nye varmeanlæg er færdiginstalleret, – og kører næsten. De penge som Velux
fonden har doneret rækker til installationsudgifterne.
Det nye mødelokale, har taget mange resurser i årets løb, men nu kan i ved selvsyn
se resultatet, som vi selv synes er flot.
Vi er også startet op på, at sætte nyt troltexloft op på lageret, og lageret er blevet
meget mere overskueligt.
Nyt plankeværk mod vejen er opsat, så det ligner naboens, og nyt plankeværk ved
brændeskuret.
Nye plader på halvtaget ved pallereolen.
August var den måned, hvor Gnisten kom på en kort prøvesejlads, og DORE` fik
monteret mast, og efter at vi fandt sejlene, kom vi også ud at sejle med sejl.- Den
sejler fantastisk godt,- den er blevet tæt,- og motoren kører perfekt. Willy Olsen som
har doneret båden har været nede og se den, og vi skal prøve, at få ham med ud at
sejle til næste sommer.
Vi har fået ny bærbar PC, og fremviser, samt lærred, og det har vi allerede haft
meget brug for ved foredrag, og de DVD, som vi selv har.
Af arrangementer har vi haft Laurits Korsgaard, hvor han fortalte om sine rejser til
Grønland og Sydafrika som orlogspræst, og viste mange flotte billeder. John Larsen,
Maskinmester på Isbryderne fortalte om isbryderne og viste film fra nogle af
togterne. – Arne Porsmose fortalte om sin tid som lods, og han har sejlet med
Gnisten som lods, – og senere har den været i familiens eje, før den igen kom til
Frederikshavn. Deltaget i Åbent Hus arrangementet, hvor vi har fået ny udstillings
søjle, og viste klip fra vores hjemmeside med vores fremviser. Minigolf turneringen
på Hedebo Camping, gik som sædvanlig godt,- og i fint vejr, og en del af os fik
fremvist de mange flotte gamle motorcykler af Bent. Sommerafslutningen gik også
fint med god mad og bankospil. Vi var på Hjallerup Mekaniske Museum d. 1
september. Et flot museum med masser af ting fra vores barndom.
Det blev også året, hvor vi startede op med ”Mandespisning”, hvor Egon og jeg laver
maden, og der har indtil videre været fin tilslutning.
Kildelauget,- hvor vi hjælper Bo Storm med vedligeholdelse ved kilden i Understed,-
og ved samlingspladsen i Katsig, hvor der blev opsat nye bænke, og opmaling af sten
i Understed. Det er en hyggelig dag, hvor der også bliver lagt et stort arbejde, som
honoreres med mad øl og bjesk.
Lidt fremad: Vi har fået lovning på en Bundgarnsjolle som skal renoveres. Den er
transporteret fra Ålbæk og står nu lige inden for porten, og skal ind i den store hal,
når skibene er kommet ud. Den er i rimelig stand, dog uden motor gear og skruetøj.
Dore` skal have ny belægning på kahytten. Indretning af det nye mødelokale
færdiggøres,- med bla. Billardbord og øvrigt udstyr. Fliselægning foran
tømrerbygningen skal etableres med de ca, 80 m2 Z fliser vi fik for at tage dem op.
Flydebroen,- som er her,- skal vi have fremstillet en forbindelsesbro ud til, når den
bliver forankret med pæle.
Dette var bestyrelsens beretning!
Pbv.
Thorkild Carlsen/ næstformand