Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk Selskab torsdag den 10. juni 2021

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk selskab torsdag den 10

VHS Beretning for 2020

Regnskab VHS 2021

Budget VHS 2021

 

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk Selskab torsdag den 21. marts 2019.

Referat-fra-generalforsamling-i-Værfts-Historisk-Selskab-den-21.-marts-2018

VHS,- Bestyrelsesberetning for 2018.

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 22. marts 2018.

Referat fra Generalforsamling i Værft Historisk Selskab 2018

Generalforsamling Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017.

Referat fra generalforsamling i Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.00 til kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdt i Metalhuset. Håndværkervej 1, 9900 Frederikshavn.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Henning Pedersen foreslået og enstemmigt valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overlod ordet til næstformand Thorkild Carlsen.

  1. Formandens beretning.

Beretningen afholdt af næstformand Thorkild Carlsen. Han startede med at bede  om et minuts stilhed for at mindes de tre medlemmer der var afgået ved døden i 2016. Børge Faldt – Frank Johansen – Svend Åge Meyer.

Næstformandens beretning er vedhæftet referatet.

Der var spørgsmål fra Kurt Hansen om den dårlige asfaltbelægning på kørevejen. Henning Pedersen oplyste, at der søges om midler til at asfaltbelægge den yderste del af vejen ned mod vandet. Der søges også om midler til den resterende asfaltering. Der var spørgsmål om vores nye brændefyr nu virkede. Egon Arp oplyste at de fleste problemer nu var løst og henstillede til at man lod være med at pille ved diverse reguleringshaner når først de var indstillet. Vi må være indstillet på, at selv om vi har fået forhøjet skorstenen, kan vi påregne røggener hos MAN grundet deres placering af indsugninger. Det kan blive aktuelt med fyringsfrie dage.

Formandens beretning blev enstemmigt godtaget.

  1. Regnskab.

Henning Pedersen fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet var også omdelt skriftligt til de tilstedeværende.

Værft Historisk Selskab havde et driftunderskud på 7678,07 kr., underskuddet skyldes, at vi har købt computer og fremviser for godt 13.000 kr.

Der er et indestående på 63008,12 kr. pr. 31. december 2016.

Gnistens regnskab.

Der er et nettoforbrug på 545,00 kr. og indestående viste 35.710,62 kr.

Henning Pedersen fortalte, at han lige havde modtaget 8.000 kr. i tilskud fra Dansk Metal for 2017.

  1. Budget. Fastsættelse af kontingent.

Forventede indtægter i 2017 ca. 31.000 kr.

Forventede udgifter i 2017 ca.22.200 kr.

Kontingent holdes uændret.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Valg af næstformand.

Thorkild Carlsen enstemmig genvalgt som næstformand.

  1. Valg af kasserer.

Henning Pedersen enstemmigt genvalgt som kasserer.

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant.

Tage Jacobsen – Erik Christensen – Flemming Schou genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ole Lilleøre genvalgt som bestyrelsessuppleant.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Kurt Hansen genvalgt som revisor.

Orla Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Thorkild Carlsen takkede for genvalget. Foreslog, at næste års generalforsamling afholdes i det nye lokale på Beddingen.

Egon Arp forespurgte til eventuelle sponsorer til Værft Historisk Selskab. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet om at søge nye sponsorer op på kommende bestyrelsesmøder.

Den 11. og 12. september 2017 er der udflugt til København og Helsingør med overnatning i Metalhuset i Jørlunde ved Slangerup. Der kommer nærmere om indhold og pris på et senere tidspunkt. Der vil blive opkrævet et despotium på kr. 500 til turen.

Dirigent Henning Pedersen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

————————————————————-                     ——————————————————–

Næstformand Thorkild Carlsen                                                Kasserer Henning Pedersen

 

Referent Frank Mørch

 

VHS Beretning for året 2016
Vi har desværre haft 3 dødsfald blandt vores medlemmer i 2016. Børge Faldt, Frank Johansen,
Svend Åge Meyer . Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer, og afholde 1 minuts stilhed. – Ære
være deres minde.
Der er sket meget på Beddingen,- og der er heldigvis stadig mange opgaver, at tage
fat på.
Vi er 131 medlemmer. Det er flot,- og vi har en god økonomi, men det vil Henning
fortælle om!
MHF har fået doneret 2 store pengedonationer. 75000 kr. fra Velux fonden til nyt
varmeanlæg, og 620000kr fra Mærsk fonden. Det bevirkede at VHF folkene fik en
masse godt arbejde
Nordlyset er fjernet, og det har været et kæmpearbejde for os, at rydde op efter at
kæmpeklipperen fra Jatob på ingen tid klippede den i stykker d. 13/8 2016.- De
gamle vogne er fjernet, og hjulene taget af til genbrug, og resten er skrottet.
Donationen fra Mærsk Fonden på 620000 kr. rækker til de nye vogne, som udføres
af Vestergaard Marine, og bliver leveret her sidst i marts.
Det nye varmeanlæg er færdiginstalleret, – og kører næsten. De penge som Velux
fonden har doneret rækker til installationsudgifterne.
Det nye mødelokale, har taget mange resurser i årets løb, men nu kan i ved selvsyn
se resultatet, som vi selv synes er flot.
Vi er også startet op på, at sætte nyt troltexloft op på lageret, og lageret er blevet
meget mere overskueligt.
Nyt plankeværk mod vejen er opsat, så det ligner naboens, og nyt plankeværk ved
brændeskuret.
Nye plader på halvtaget ved pallereolen.
August var den måned, hvor Gnisten kom på en kort prøvesejlads, og DORE` fik
monteret mast, og efter at vi fandt sejlene, kom vi også ud at sejle med sejl.- Den
sejler fantastisk godt,- den er blevet tæt,- og motoren kører perfekt. Willy Olsen som
har doneret båden har været nede og se den, og vi skal prøve, at få ham med ud at
sejle til næste sommer.
Vi har fået ny bærbar PC, og fremviser, samt lærred, og det har vi allerede haft
meget brug for ved foredrag, og de DVD, som vi selv har.
Af arrangementer har vi haft Laurits Korsgaard, hvor han fortalte om sine rejser til
Grønland og Sydafrika som orlogspræst, og viste mange flotte billeder. John Larsen,
Maskinmester på Isbryderne fortalte om isbryderne og viste film fra nogle af
togterne. – Arne Porsmose fortalte om sin tid som lods, og han har sejlet med
Gnisten som lods, – og senere har den været i familiens eje, før den igen kom til
Frederikshavn. Deltaget i Åbent Hus arrangementet, hvor vi har fået ny udstillings
søjle, og viste klip fra vores hjemmeside med vores fremviser. Minigolf turneringen
på Hedebo Camping, gik som sædvanlig godt,- og i fint vejr, og en del af os fik
fremvist de mange flotte gamle motorcykler af Bent. Sommerafslutningen gik også
fint med god mad og bankospil. Vi var på Hjallerup Mekaniske Museum d. 1
september. Et flot museum med masser af ting fra vores barndom.
Det blev også året, hvor vi startede op med ”Mandespisning”, hvor Egon og jeg laver
maden, og der har indtil videre været fin tilslutning.
Kildelauget,- hvor vi hjælper Bo Storm med vedligeholdelse ved kilden i Understed,-
og ved samlingspladsen i Katsig, hvor der blev opsat nye bænke, og opmaling af sten
i Understed. Det er en hyggelig dag, hvor der også bliver lagt et stort arbejde, som
honoreres med mad øl og bjesk.
Lidt fremad: Vi har fået lovning på en Bundgarnsjolle som skal renoveres. Den er
transporteret fra Ålbæk og står nu lige inden for porten, og skal ind i den store hal,
når skibene er kommet ud. Den er i rimelig stand, dog uden motor gear og skruetøj.
Dore` skal have ny belægning på kahytten. Indretning af det nye mødelokale
færdiggøres,- med bla. Billardbord og øvrigt udstyr. Fliselægning foran
tømrerbygningen skal etableres med de ca, 80 m2 Z fliser vi fik for at tage dem op.
Flydebroen,- som er her,- skal vi have fremstillet en forbindelsesbro ud til, når den
bliver forankret med pæle.
Dette var bestyrelsens beretning!
Pbv.
Thorkild Carlsen/ næstformand

Generalforsamling 9. april 2015

I Metalhuset

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent.

2. Formandens beretning,
fremlagt af næstformand Kurt Hansen.
Den skriftlige del af beretningen findes i Værft Historisk Selskabs Nyhedsbrev fra marts 2015. Næstformanden udbyggede den skriftlige del af beretningen ved at fortælle lidt om en sjov episode ved åbent hus arrangementet om en kvinde i en lille Fiat 500, der købte næsten rub og stub hun kunne få tag i til Henning Pedersens formentlig ikke særlige forbrugervenlige priser. Det bemærkes at hun i forvejen havde været på marked i Sindal og købe ind. Kurt Hansen undrede sig over, hvordan hun var kommet hjem med læsset.
Vi har atter i år fået en stor pengegave fra Metal Vendsyssel. Mange tak for pengene, der vil blive brugt med omhu.
Vi skal i foråret 2015 påbegynde opsætning af plankeværk fra brændeskuret til den grå hal.
Hans Jørgen og Finn Thorsen har fået et par gamle motorer og rode med.
Takkede bestyrelsen og medlemmer af VHS, for et godt år på Frederikshavn Bedding.
I forbindelse med beretningen var der spørgsmål vedrørende vores hjemmeside, der ikke fungerer tilfredsstillende. Der arbejdes bl.a. med en ny udbyder.
Beretningen godkendt.

3. Regnskab.
Henning Pedersen fremlagde regnskab for regnskabsåret 2014. Der var et overskud på 8.086,25 kr. i 2014. Indestående på konto pr. 31 december 2014 71.230,34 kr. Der er p.t. 126 medlemmer, hvoraf 19 er i restance.
Regnskab på Gnisten:
Der er forbrugt 11.357,45 kr. i 2014 og der er et indestående på kontoen på 41.998,55 kr. pr. 31. december 2014. I regnskabet er der en donation på 10.000,00 kr. fra lodserne.

4. Budget for 2015 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet femlagdes og viser et pænt overskud for 2015.
Kontingentet foreslås uændret for 2015.
Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var forslag til ændring af vedtægterne for Værft Historisk Selskab. Drejer sig om primært om § 3 og § 4.
Det går primært ud på at mindske antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 9. Minus et medlem i 2015 og yderligere et medlem i 2016. Ydermere bliver der direkte valg af kasserer. Dette er praktiseret i flere år, men har af en eller anden årsag ikke stået i vedtægterne.
Det bemærkes at Knud Erik Andersen ikke har ønsket genvalg og hans plads genbesættes ikke.
De nye vedtægter enstemmigt vedtaget.
De nye vedtægter udsendes snarest.

6. Valg af næstformand.
Kurt Hansen har ønsket at stoppe. Thorkild Carlsen foreslået og enstemmigt valgt til ny næstformand.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ifølge de nye vedtægter, samt valg af suppleant.
Tage Jacobsen, Erik S. Christensen og Flemming Schou genvalgt. Knud Erik Andersen udtræder af bestyrelsen og hans plads genbesættes ikke.
Ole Lilleøre genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Kurt Hansen foreslået og valgt som revisor.
Orla Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Calle og Frank fortalte lidt om de påtænkte regler for brug af Gnisten fremover. Gnisten må kun bruges som foreningsskib og der skal føres logbog af sikkerhedsmæssige årsager. Styrmænd skal godkendes af Værft Historisk selskabs bestyrelse og ligeledes skal der være en “matros” med på turene.
Thorkild Carlsen forslog at de samme regler kom til at gælde for Dore.
Thorkild Carlsen takkede for valget som ny næstformand, som han havde været betænkelig ved at modtage, da han “kun” havde været medlem i 3 år. Ville dog gøre sit bedste for at udfylde pladsen efter Kurt Hansen.
Henning Pedersen takkede Kurt Hansen og Knud Erik Andersen for deres store indsats i bestyrelsen i mange år. De fik begge en lille flaske af foreningen.
Kurt Hansen takkede for 6 gode år, hvor der havde været mange gode stunder og et godt kammeratskab. Kurt Hansen ville gerne være den nye næstformand behjælpelig med råd og dåd i tiden fremover.
Calle ville gerne have at man huskede at påskønne de folk der arbejdede med bl.a. bygningsvedligeholdelse, da deres indsats til tider blev glemt i forhold til andre projekter.
Lasse gjorde opmærksom på en lille stavefejl i de nye vedtægter. Fejlen vil blive rettet inden udsendelsen af de nye vedtægter.
Generalforsamlingen afsluttedes og afvikledes i en god og saglig tone.

Referent Frank Mørch.

Generalforsamling 20. marts 2014

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent.

2. Formandens beretning,
fremlagt af næstformanden.
Startede med at takke for lån af Metals lokaler. Berørte de mange opgaver der har været gang i det forgangne år, bl.a. renoveringen af Gnisten.
Dore, der også er i gang med lidt renovering inden kølhaling.
Den rådne træbro har været en af de store opgaver og der er stadigvæk meget der skal udskiftes. Det koster og der søges om at få fremskaffet tømmer til fortsat renovering uden alt for store omkostninger.
Alpha motoren kører nu næsten som den skal.
De ledige der færdes på pladsen har foretaget en kraftig oprydning på pladsen, og har også været behjælpelig når der skulle bruges truck.
Lyskasteren fra Bangsbo er under genopbygning og begynder at ligne en lyskaster igen.
Finn og Hans Jørgen har genopbygget en lille benzinmotor og fået den til at køre igen.
Vi har modtaget et sponsorat på 8.000 kr. fra Dansk metal. Pengene vil blive brugt med omhu.
Kenneth Bergen er blevet byrådets nye repræsentant i MHF.
Udflugten til Hobro Værft den 22. maj 2014 har fået en god tilslutning.
Næstformanden henstillede til forsamlingen, at man stadigvæk fik hvervet nye medlemmer til VHF.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Henning Pedersen fremlagde regnskabet fra Værft Historisk Selskab for 2013. Regnskabet fremlagdes også skriftligt.
Værft Historisk selskab havde et overskud på 9.668,19 kr. og et indestående på kontoen på 63.144,14 kr. ultimo 2013.
Gnistens regnskab viste et forbrug på 5.951,61 kr. og et indestående på kontoen på 43.295,02 kr.
(Der er efterfølgende indgået 10.000 kr. på Gnistens konto. Det er penge vi har modtaget fra Lodsforeningens Jubilæumsfond, og som vi er taknemmelige for.)

4. Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet for 2014 blev fremlagt.
Kontingentet foreslås uændret for 2014.
Budget og kontingent blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.
Jørn Larsen foreslået og genvalgt som formand.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Leif Schmidt, Frank Mørch, Cai Møller og Finn Larsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Ole Lilleøre genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Thorkild Carlsen valgt som revisor.
Orla Rasmussen valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Ole Jensen forespurgte, om der ikke var mulighed for et tilskud fra Værft Historisk selskab til udflugter og lignende, da han synes at 300 kr. var en noget høj pris for at komme med på turen til Hobro i foråret 2014.
Han henviste til vores pæne indestående på bankkontoen og mente man godt kunne bruge lidt af overskuddet på arrangementer til gavn for medlemmerne.
Bestyrelsen vil se på mulighederne for at kunne give tilskud til visse arrangementer. Der skal findes en rimelig balance mellem egenbetaling og eventuelt tilskud.
Kenneth Bergen foreslog, at vi går utraditionelle veje og søger uden for vor egen kreds for at hverve medlemmer. Eksempelvis kunne vi hænge oplysende brochurer op på plejehjem og lignende. (For at gøre personalet interesseret, nok ikke så meget beboerne). Der var opbakning til at oplyse om foreningen bredere end vi gør nu.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Ligeledes tak for de mange fremmødte

Referent Frank Mørch.

Generalforsamling 14. marts 2013

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent.

2. Formandens beretning,
fremlagt af næstformand Kurt Hansen.
Den skriftlige del af beretningen findes i Værft Historisk selskabs nyhedsbrev fra februar 2013.
Arbejdet med Gnisten skrider godt fremad. Der er gang i aptering, og kalfatringen er snart ved vejs ende. Motoren er også snart på plads.
Vores to elektrikere er ved at gennemgå elsystemet på Beddingen med henblik på at modernisere systemet og finde lidt besparelser på elregningen.
Onsdagsholdet arbejder med at renovere træbroen og skifter ligeledes defekte skinner ud ved beddingsvognene. Holdet er også i gang med at renovere en gammel lyskaster med tilhørende lysmotor. Det er noget af et projekt, da lyskasteren er godt rusttæret.
Den røde Alphamotor er blevet flyttet over i den brune hal efter renoveringen.
Træværkstedet er blevet pænt renoveret. Vi skal selv male det nye træværk sort om ca. et halvt år.
Værft Historisk selskab har modtaget et tilskud fra Dansk Metal på 8.000 kr.
Næstformanden ville gerne have, at forsamlingen stadigvæk forsøger at hverve nye medlemmer.
Bemærkning til beretningen:
Bruno Müller, der var til stede under generalforsamlingen, fortalte at vi først i 2014 kan søge LAG midler til at færdigrenovere træværkstedet. LAG midler kan ikke søges til drift.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab.
Henning Pedersen fremlagde regnskabet for regnskabsåret 2012. Regnskabet fremlagdes også skriftligt. Overskud pr. 31. december 2012 er på 12.255,18 kr.

4. Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent.
Budgettet for 2013 blev fremlagt og viser et pænt overskud såfremt prognoserne holder.
Kontingent foreslås uændret.
Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var forslag fra Kurt Hansen om, at næstformand og kasserer hver skulle have et årligt vederlag på 300 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med hvervet (papir, printerblæk, kuverter, telefon m.v.).
Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af næstformand.
Kurt Hansen foreslået og genvalgt som næstformand.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Knud Erik Andersen, Tage Jacobsen, Erik S. Christensen og Flemming Schou blev genvalgt. Tage Jacobsen var ikke til stede, men havde invilget i evt. genvalg.
Suppleant Ole Lilløre blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Lasse Bouet blev genvalgt som revisor.
Orla Rasmussen blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt.
Kurt Hansen fortalte, at Bo Davidsson havde skaffet 20 billetter til White Hawks semifinale. Billetterne er blevet omdelt til dem, der har vist interesse.
Ole Jensen var lidt ærgerlig over, at man havde solgt Marnaen, der skulle have været placeret i Gnisten. Der var jo medlemmer, der havde lagt en stor indsats i motoren. Bestyrelsen meddelte, at man havde fundet det rigtigst at sælge motoren for at skaffe penge til yderligere renovering og til forsikringspræmie, da skibet nu har en værdi, der skal sikres. Erik Markman er ved at indhente tilbud på en forsikring til Gnisten, som vores økonomi skulle kunne bære at betale.
Bent Børge Hansen spurgte om, hvordan det gik med foreningens hjemmeside, da det til tider kneb lidt med opdateringerne. I samme forbindelse ville han henstille, at de arrangementer, der skal med i vores nyhedsbrev, blev fremsendt så tidligt, at de kunne nå at komme med i bladet.
Frank Mørch havde også spørgsmål til den manglende opdatering af hjemmesiden, da han havde indsendt to indlæg til Bangsbo, og de var ikke kommet på hjemmesiden endnu.
Erik S. Christensen, der kan betjene hjemmesiden, fortalte at den er vanskelig at arbejde med, og at der var nogen personaleforvirring på museet til tider.
Bestyrelsen vil ved kommende møde se på problemerne med hjemmesiden og se, om der findes et lettere alternativ. Hjemmesiden skulle også kunne fås noget billigere, da den nuværende ikke er helt billig i drift.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Der var fremmødt 25 personer.
Værft Historisk selskab har p.t. 111 medlemmer.

Referent Frank Mørch.

Generalforsamling 29. marts 2012

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen blev valg som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning.
På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen:
Vi er nu kommet et stykke ind i 2012. 2011 har været et år på godt og ondt. Vi har desværre haft besøg af uærlige personer, der har fjernet en del af skruetøjet til “Marna” motoren, som var købt til installation i projekt “Gnisten”, som er VHs fornemste opgave. Det har givet foreningen en del lommesmerter. Motoren, som er blevet toprenoveret, står jo foreningen i en anselig sum. Alene startmotoren til “Marna” mener jeg har kostet i omegnen af 3.000 kr.
Efter flere forespørgsler om skruetøj til Motorfabrikken “Marna” i Norge, fik jeg en mail om, at de havde et brugt skruetøj. Jeg skrev til dem før jul og bad om en pris på skruetøjet, leveret i Frederikshavn. Siden har jeg ikke hørt fra dem. Da det har vist sig at være umuligt at finde et andet skruetøj, der passer til motoren, har bestyrelsen besluttet at opgive motorfabrikken “Marna” – og “Marna” motoren.
Vi har i stedet besluttet at købe en anden motor. Det blev en 25 hk.”Volvo Penta” der er 100 % renoveret. Motoren er købt af en af foreningens medlemmer for 5.000 kr. Vi har måttet investere i nyt skruetøj, som passer til motoren, så det har været et dyrt bekendtskab at have ubudne gæster.
Her i 2012 har vi igen haft ubudne gæster i “Gnisten”s garage. En eller flere personer har skåret teltdugen i garagen i stykker og er kravlet den vej ind. På den store værktøjskasse er hængelåsen brækket op, og det ser ud til, at der mangler 2 hamre og en vinkelsliber.
Arbejdet med “Gnisten” skrider godt frem – Frank og Knud Erik er i fuld gang med at lave dæk. Jørgen er i gang med at lave et nyt ror, som er konstrueret af foreningens arkitekt, Bent Agterstavn. Flot stykke arbejde. Jobcentret er i gang med at smøre “Gnisten” indvendig med linolie.
Ole, Rass og Finn er travlt optaget med at installere propeludstyr. Der kan godt bruges hjælp til at skrabe beg af udvendig klædning. Alpha sjakket arbejder ud af det hårde liv med at få “Alpha” motoren gjort startklar.
Medlemmer af onsdagsholdet arbejder på højtryk med at få gjort spidsgatteren “Dore” sejlklar. Thorkild Carlsen har skaffet en mand der vil lave ny elinstallation på “Dore”.
Vi har også et projekt i gang med Jobcenteret, som jeg synes skal roses for deres deltagelse. Det er nogle guttermænd, der har gang i renovering af beddingsvognene til den sydlige bedding. Andre af foreningens medlemmer har ryddet op på loftet, og diverse bygninger.
Der er forespørgelse fra et sjak på 8 modne mænd fra Norge om en rundvisning på beddingen i VHS regi sidst i april måned. Det syndes jeg lyder spændende og mener, vi helt klart skal tage imod disse mennesker. Det er dog fornemt, at vores hjemmeside bliver læst i Norges land.
Der har endvidere været en forespørgsel til Erik Christensen fra Ole Engelholm, om man kunne være behjælpelig med skibsbilleder over skibe, der er bygget på Ørskov Stålskibsværft. Det har Erik fat i.
Vi har i formiddag haft besøg på beddingen af Nordjyske Stifttidene og håber på en artikel i avisen senere.
Foreningens fremtidige arrangementer fremgår af det udsendte nyhedsbrev.
Den 7 juni går VHS på sommerferie.
Selvom der bliver talt dunder til hinanden engang imellem, så tror jeg alle glæder sig til at møde op på beddingen henholdsvis mandag – tirsdag – onsdag – og torsdag formiddag.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Henning Pedersen.
Regnskabet for foreningen VHS balancerede med kr. 25.399,89, og en saldo på kr. 7.562,79.
Gnistens regnskab balancerede med kr. 17.041,97. Der var forbrugt af midlerne på kr. 6.627,89.
Regnskab anbefaledes af revisor Lasse Bouet.
Kasseren takkede Metal for den økonomiske støtte.

4. Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent.
Man forventer kontingent- og renteindtægt på kr. 20.000.
Kontingent bliver uændret.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af Formand- på valg Torben Erikstrup.
Næstformanden Kurt Hansen har mailet sammen med Torben Erikstrup, som er indforstået med at der vælges en formand fra lokalområdet.
Jørn Larsen blev foreslået og valgt.

7. 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant var på valg:
På valg – og genvalgt – blev Leif Schmidt, Frank Mørch, Finn Larsen og Cai Møller.
Flemming Schou blev valgt for 1 år.
Suppleant Ole Lilløre blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Revisor Lasse Bouet og revisorsuppleant Orla Rasmussen blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Under eventuelt kunne Bruno Müller oplyse om forløbet af LAG midlerne i forbindelse med nyt tag og renovering af tømmerværkstedet på Beddingen.

Referent Henning Pedersen.

Generalforsamling 24. marts 2011

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.
I forbindelse med udsendelse af indkaldelse med dagsorden, blev der henvist til at kontingenten betales inden den 24. marts 2011

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen blev valg som dirigent.

2. Formandens beretning.
På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen.
Kurt henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt i Nyhedsbrev – Februar 2011:
2010 har været et travlt år i VHS. Der har været mange aktiviteter i gang på beddingen, siden vi havde sidste generalforsamling i marts 2010.
I april måned var Metalformand Jørn Larsen på besøg på beddingen, hvor han fortalte om sin tid som formand for arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn kommune. En stor tak til Jørn Larsen.
Maj måned deltog vi i hovedoprydningen på beddingen. Der var deltagere fra alle foreninger, der er medlem af MHF. På dagen blev der serveret varm suppe.
Knud Erik Andersen havde sidst i maj måned arrangeret en tur til Hedebo Camping for at se på motorcykler. Der blev denne dag også tid til en dyst i minigolf ude på campen. En rigtig hyggedag.
Skt. hans var der bud efter “kildelauget” fra naturvejleder Bo Storm. Kildelauget er medlemmer fra VHS. Vi var 15 mand, der henholdsvis cyklede og kørte i bil op til Katsig bakker for at male borde og bænke, opsætning af skilte samt oprensning af Helligkilden. Efter endt arbejde var Bo Storm vært ved en sildemad og en dram.
Hirtsholmturen i august måned blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding samt uroligt vejr.
September måned havde vi besøg af LO-formand Cai Møller der fortalte om sin vej til formandsposten i LO Frederikshavn. Et meget interessant foredrag, også en stor tak til Cai.
Hovedoprydning og suppedag igen på beddingen i oktober måned.
Den 18. oktober havde vi LOA af Ålborg på bedding i en uge. Der var mange forberedelser for at få beddingen gjort klar til at løfte så stort et skib, men det klarede medlemmerne fra VHS med bravur. Der var stor ros fra besætningen på LOA.
Sidst i oktober havde Henning Pedersen arrangeret et foredrag af en fængselsbetjent samt en klient fra Kragskovhede, et meget interessant foredrag. Der var vin til betjenten og chokolade til klienten.
Den 2. oktober var Falckmand Peter Giltoft i beddingens mødelokale. Peter gav kursus i hjertemassage. Der blev pustet og trykket på livet løs. Et helt enormt godt kursus, stor tak til Peter.
Vi har stadig 2 mand i gang med redigering af samtaler med gamle dokbisser. Bent Jensen og Leif Schmidt tager sig af denne sag.
Et sjak er i gang med renovering af den store Alpha motor, og Onsdagsholdet er i gang med renovering af sejlbåden, den skulle gerne ud at sejle til sommer.
I skrivende stund er vi i gang med at høvle og slibe klædning på Gnisten, mens der er et par mand i gang med opspantning til dækket. Ole Lilleøre er ved at montere stævnrør til skrueakslen, og Finn Thorsen er næsten klar med maskinen. Godt gået gutter.
Vi har fået lidt flere medlemmer i 2010, men der plads til mange flere.
Udover den skriftlige beretning oplyste næstformanden, at det går godt med de to både, henholdsvis Gnisten og lystbåden som vi arbejder på.
Beretningen blev godkendt.

3. Kasserer Henning Pedersen oplyste, at medlemstallet havde været stabilt i 2010. Indtægterne var kr. 22.475,88 – Udgifterne var kr. 15.279,00.
I 2010 var der kr. 7.196,88 i overskud, indestående på konto var pr. 31.12.2010 kr. 33.707,44.
Kassereren oplyste, at vi nok i den kommende tid skulle forvente en kontingentforhøjelse til MHF. Kommunens tilskud var blevet mindre, og situationen med Fie gjorde det ikke nemmere for MHF at få økonomien til at hænge sammen. Som medejer af beddingen giver vi kr. 10.000,00 i kontingent om året.
Gnistens regnskab: her har vi brugt kr. 3.065,77 af formuen. Indestående på kontoen var 31.12.2010 kr. 66.640,95. Vi må nok forvente et større forbrug i 2011, da der er købt planker, samt skruer og værk for kr. 19.994,06.
Skibsbevaringsfonden har tilkendegivet, at de vil betale en del af beløbet.
Revisor Lasse Bouet kunne oplyse, at regnskabet med bilag var fundet i skønneste orden.
De to regnskaber blev godkendt.

4. Budget.
Kassereren fremlagde et budget, hvor der forventes en indtægt på kr. 20.000,00 og udgifter for kr. 14.400,00.
Budget blev taget til efterretning.
Kontingenten uændret.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af næstformand.
Næstformanden Kurt Hansen blev genvalgt uden modkandidat.

7. 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant var på valg:
Knud Erik Andersen, Tage Jakobsen, Erik Christensen og Jørn Larsen blev genvalgt.
Suppleant Ole Lilløre blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Revisor Lasse Bouet og revisorsuppleant Orla Rasmussen blev genvalgt uden modkandidater.

9. Eventuelt.
Under punktet eventuelt var der en større diskussion om bestyrelsens sammensætning fremover.
Der var flere forslag til fonde, vi kunne søge for at få økonomien til at hænge sammen fremover. I den forbindelse skulle vi kun tænke på os selv (VHs) – det vil ikke genere andre beslægtede foreninger i byen.

Referent Henning Pedersen.