Generalforsamling 29. november 2004

I Metalhuset

Formanden Torben Erikstrup bød velkommen.
Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent. Valgt blev Lasse Bouet.

2. Formandens beretning.
Året har været begivenhedsrigt. Vi fik desværre ikke Isbryderen Elbjørn, den blev solgt for 700.000 kr. og er nu restaurant og glaspusteri i Aalborg Havn. Den er ribbet for inventar.

“Gnisten”, den gamle Lodskutter en nu flyttet til en ny adresse i Jyllandsgade, hvor den i regi af Aktivhuset skal renoveres. Dette skal ske ved hjælp af unge mennesker tilknyttet Aktivhuset og under kyndig vejledning af medlemmer i foreningen. Kølen er taget af og alt tyder på at træet er i bedre stand end vi regnede med. Adskillige spanter vil kunne bruges. Der skal en ny køl på og denne er bestilt og ankommet så det egentlige arbejde kan komme i gang.

For at finansiere arbejdet er der søgt om støtte forskellige steder, indtil nu har vi fået 90.000 kr. Det samlede budget er 220.000 kr., så det er en god begyndelse.
I forbindelse med arbejdet vil der blive 2 åben hus arrangementer hvor der ud over Gnisten vil blive udstilling om lodsvæsenet i Frederikshavn, Skagen og om lodsvæsenet generelt. Der vil desuden være en udstilling om de gamle værktøjer og hvordan de bruges. Dette ved hjælp af plancher og lignende.

Vi arbejder med vores hjemmeside hele tiden. Naturligvis kunne det gå hurtigere, men vi er ikke professionelle, og nogle har så brede fingre at det kan være svært at nøjes med at ramme et bogstav på EDB- tastaturet. Men det går fremad og det er det vigtigste og vi har det sjovt med arbejdet. Vi har været nødt til at lave undervisning i brugen af EDB og det har hjulpet adskillige over problemet med at turde bruge en Pc’er.

Vi har fået tilbudt en fiskekutter der var taget ud af fiskeriet med ophugningsstøtte. Da vi var meget usikre på hvordan vi kunne få finansieret ombygningen af skibet har vi sagt nej tak til tilbudet.

Vi har besluttet at lave et medlemsblad som skal komme engang om året. Det første nummer er kommet, og bortset fra at vi glemte at sætte vores hjemmeside adresse i bladet er vi tilfredse med resultatet. Der har været ønsker om at lave nogle foldere om foreningen, det er noget som den nye bestyrelse vil tage op. Vi er stadig ikke kendt så godt som vi burde være.
En del af de aktive har været i Aalborg for at se på LOA projektet. Det projekt drejer sig om renovering af et ældre skib, og det kan vi uden tvivl lære meget af.

Der foregår for øjeblikket forhandlinger mellem de foreninger der ejer bevaringsværdige træskibe som ligger i Frederikshavn Havn, om sammen at overtage Danyards tidligere uddannelses afdeling i Fiskerihavnen. Bangsbo Museet er med i de forhandlinger og der skulle meget gerne komme et resultat der gør at skibsbygningen i Frederikshavn og det maritime får et udstillings vindue foruden at parterne får et sted at være med det grej der hører med til deres aktiviteter.

Vi er blevet kontaktet om vi var interesseret i at overtage inventaret fra Sæby Værft som er lukket. Vi har været ude og kikke på sagen og det har vores store interesse at overtage alt hvad der er. Men det afhænger dels af prisen og dels om vi får et sted hvor vi kan have alle de maskiner og værktøjer som står i det tidligere Sæby Værfts bygninger.

Vores bestyrelsesmedlem Allan Olsen har tilbudt at lave et arrangement i Frederikshavn til fordel for vores forening. Det er vi meget glade for og vi regner med at det vil ske i første halvdel af det nye år.

Vi har fået en uofficiel henvendelse fra en person som er tilknyttet Bevaringsfonden for træskibe om vi var interesseret i eventuelt at være med til at opbygge et reservedelstlager for udrustningsgenstande til ældre skibe. Et sted hvor dem der har eller arbejder med gamle skibe kunne henvende sig hvis de har brug for udrustningsgenstande til et gammelt skib. Vi har sagt ja og der er nu nedsat et udvalg i et eller andet offentligt regi, hvor ideen skal bearbejdes og beslutningen træffes om hvor et reservedels lager skal placeres.

Spørgsmålet om også at satse på gamle stålskibe blev rejst under diskussionen. Det skal stå helt klart at vi naturligvis også vil arbejde for at få et mindre stålskib som en del af vores aktiviteter, det var derfor vi lagde billet ind på at få Elbjørn. Vi beskriver værfternes historie ikke kun træskibenes historie, lad det være sagt så ingen kan misforestå det.

Efter en bred og langvarig debat blev beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning.
Regnskabet godkendt.

4. Budget.
Det fremlagte budget blev godkendt. Det blev understreget at det var foreningens budget, ikke budget for Gnisten eller for et sted på havnen eller købet af Sæby værfts inventar.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg af formand. Genvalg til Torben Erikstrup.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + en suppleant.
Valgt blev Cai Møller, Allan Olsen og Leif Schmidt.
Suppleant Erling Sørensen.

8. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant.
Valgt blev Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

9. Intet under Eventuelt.

Referent Ib Bjørn Poulsen.