Generalforsamling 29. marts 2007

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1. Valg af dirigent: – Valgt blev Henning Pedersen.

2. Formandens beretning.
Da Formanden havde forfald aflagde Næstformanden Bent B. Hansen bestyrelsens beretning. Denne var kort da sidste generalforsamling blev afholdt i November 2006.
Næstformanden fremlagde på bestyrelsens vegne en ændring af terminen for betaling af kontingent. Til næste år vil opkrævningen blive udsendt tidligere så dette kan betales inden Generalforsamlingen afholdes i slutningen af marts måned.

Arbejdet omkring renoveringen af Gnisten blev berørt og arbejdskraft blev efterlyst.

Årets arrangementer indtil nu havde været foredrag ved Jens “Sherif” Henriksen fra Hirsholmene om hans spændende liv og arbejde, af tidligere Formand på havnen Asger Nielsen om Krudttårnet og et besøg på slagteriet i Sæby.

Kommende arrangementer er besøg på Loa projektet i Aalborg den 19. april og besøg på et bryghus i Skagen den 10. maj.

Næstformanden efterlyste folk til at være med til at arrangere Åbent Hus på Beddingen den 2.-3. juni.

Debatten drejede sig først og fremmest om kritik af informations niveauet til medlemmerne. Næstformanden lovede at det ville blive bedre, men efterlyste lidt initiativ fra medlemmerne side for at skaffe sig lidt mere viden om hvad der foregår.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Regnskabet blev forelagt af den tidligere kasserer. Regnskabet blev vedtaget efter at den tidligere kasserer blev rost bl.a. af Revisoren.
Regnskabet balancerede med 31.325 kr. Saldo 6.050 kr. pr 31. december 2006.

4. Budget.
Efter indstilling fra bestyrelsen blev det vedtaget at man fortsatte med det budget der blev vedtaget ved sidste generalforsamling.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var 2 forslag, et fra bestyrelsen som drejede sig om en udvidelse af bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer, forslaget blev vedtaget.
Forslag nr 2 var et forslag der ændrede på medlemskab/kontingent. Forslaget gik ud på at nuværende regel, hvor der var et personligt medlemskab til 150 kr. om året og et husstands medlemskab til 200 kr. om året, ændres til et medlemskab for personlig/ husstand til 150 kr. om året. Kontingentet for virksomheder og foreningen er uændret.
Efter en længere diskussion blev forslaget sat til skriftlig afstemning 9 stemte for, 10 imod og 1 undlod. Forslaget bortfaldt.

6. Valg af Næstformand.
Bent B. Hansen blev genvalgt.

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Erik S. Christensen, Jørn Larsen, Ib B. Poulsen og Erling Sørensen blev genvalgt. Henning Pedersen blev nyvalgt.
Som suppleant genvalgtes Knud Erik Andersen.

8. Valg af revisor + 1 suppleant.
Genvalg til Lars Bouet. Som suppleant genvalgtes Kurt Hansen.

9. Eventuelt.
En diskussion om hjemmesiden og oversættelsen af denne til engelsk.

Referent Ib Bjørn Poulsen.