Generalforsamling 25. oktober 2005

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør lovene

1. Valg af dirigent: Cai Møller valgt.

2. Formandens beretning.
To åbent hus arrangementer med tilhørende udstillinger lavet i samarbejde med Aktivhuset og Bangsbo Museum. Dette forgik der, hvor “Gnisten” bliver renoveret.
Det første arrangement i en weekend i maj måned faldt sammen med det, der kaldes Historiens Dag. Dette betød at vi fik rigtig mange besøg, idet vi var et af de steder der blev fremhævet af Bangsbo Museum som noget, man burde besøge.
Den anden weekend var i september. Udstillingens indhold var Gnisten og værktøjer, og en udstilling om lodser og lodsvæsenet specielt i vores område. Denne udstilling findes nu på biblioteket i Frederikshavn. Vi skylder en tak til de pensionerede lodser, der har medvirket.

Vi er blevet skibsværft ejere sammen med 4 andre foreninger:
W. Klitgaard, FDF Søkreds Frederikshavn, Frederikshavn Sportsdykker klub og Bangsbo Museum & Arkiv. Disse 5 foreninger har købt Frederikshavn Bedding & Skibsværft.
Muligheden for at købe blev skabt af et rente- og afdragsfrit lån fra JL Fondet og at SparNord lagde resten af pengene ud for os. De vil give os et tilskud, men vi skal ud og skaffe en hel del penge fra anden side, og det er vi i gang med.

Værftet er købt som going virksomhed, det vil sige at værktøjer og maskiner var med, at beddinger virker. Oven i købet har den tidligere ejer Stig Davidsen meldt sig ind i Værft Historisk selskab og er til stor hjælp i arbejdet med at få os indrettet, så det kan blive et sted hvor alle medlemmerne af de 5 foreninger kan komme.

Vi har allerede haft et åbent hus arrangement en lørdag i august, og der var mange mennesker mødt frem for at se, hvad det var for noget vi havde kastet os ud i.
Der kom gæster sejlende fra Sæby, og dem der ejede skibet ønskede at blive medlem hvis det kunne lade sig gøre. Det er de blevet, men vi vil ikke have mere end 2 medlemmer det første år som har skibe. Lad os komme på plads førend vi eventuelt åbner op for flere.

Renoveringen af Gnisten skrider stille og roligt frem. Vi har endnu ikke fået hele budgettet samlet ind, men det skal nok gå.
1. april skal vi flytte fra Jyllandsgade, vores aftale med Aktivhuset udløber 1. april 2006. Men vi har jo et skibsværft at flytte ned på, så det skulle ikke være det store problem. Vi mangler nogle flere hænder til at hjælpe med arbejdet på Gnisten, så bare mød op i Jyllandsgade om formiddagen mandag, tirsdag og onsdag.
Arbejdet med vores hjemmeside går stille og roligt. Nogle synes for roligt, til dem er det kun at sige få fingrene ud af klydset og giv en hånd med. Vi mangler nogle til at lytte på bånd og skrive hvad de hører. Der er ingen grund til at være genert og holde sig tilbage, sammen løfter vi meget.

Maritim Historisk Forening afholder onsdag den 30.11.2005 kl. 19.00 i FME’s kantine et møde for alle medlemmerne af de 5 foreninger, som har dannet foreningen, der købte Frederikshavn Bedding & Skibsværft. Mødet går ud på at fremlægge forslag til hvordan hverdagen skal gå på Værftet, så vi alle kan være der og lave de ting som vi skal. Det er meget forskellige behov der skal dækkes og derfor er en struktur og nogle retningslinier nødvendige.
Der er nedsat et lille udvalg som er ved at lave forslagene, som så skal diskuteres på mødet den 30. november. Der skal ikke vedtages noget, men vi vil meget gerne have en diskussion om forslagene og høre om forventningerne. Det er her som andre steder i samfundet. Vil du have indflydelse så skal du være aktiv.

Vores torsdagsmøder i Skolegade fortsætter som sædvanligt, og selv om der er ved at være fuldt hus, så kan vi godt rumme nogle flere. Så kom bare og vær med i et socialt samvær som er godt.

Diskussionen om beretningen drejede sig især om arbejdet med hjemmesiden, hvor der er brug for hjælp til skrivearbejdet. Dette er flaskehalsen i arbejdet med hjemmesiden.
Beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning indeholdt et revideret regnskab.
Godkendt.

4. Budget, – herunder fastsættelse af kontingent.
Et budget fra bestyrelsen indeholdende en kontingent forhøjelse fra 100 kr. om året til 150 kr. om året blev vedtaget, 2 imod. Desuden blev det besluttet at indmeldelse i foreningen efter 1. juli i et år betød at der først betales kontingent 1. marts efterfølgende år.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Næstformand Bent Børge Hansen. Erik Christensen, Ib Bjørn Poulsen, Jørn Larsen, Erling Sørensen. Suppleant Knud Erik Andersen.

7. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant.
Valgt blev Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

8. Eventuelt
Forskellige emner blev berørt, særligt vores køb af et skibsværft.

Referent Ib Bjørn Poulsen.