Generalforsamling 24. marts 2011

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.
I forbindelse med udsendelse af indkaldelse med dagsorden, blev der henvist til at kontingenten betales inden den 24. marts 2011

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen blev valg som dirigent.

2. Formandens beretning.
På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen.
Kurt henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt i Nyhedsbrev – Februar 2011:
2010 har været et travlt år i VHS. Der har været mange aktiviteter i gang på beddingen, siden vi havde sidste generalforsamling i marts 2010.
I april måned var Metalformand Jørn Larsen på besøg på beddingen, hvor han fortalte om sin tid som formand for arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn kommune. En stor tak til Jørn Larsen.
Maj måned deltog vi i hovedoprydningen på beddingen. Der var deltagere fra alle foreninger, der er medlem af MHF. På dagen blev der serveret varm suppe.
Knud Erik Andersen havde sidst i maj måned arrangeret en tur til Hedebo Camping for at se på motorcykler. Der blev denne dag også tid til en dyst i minigolf ude på campen. En rigtig hyggedag.
Skt. hans var der bud efter “kildelauget” fra naturvejleder Bo Storm. Kildelauget er medlemmer fra VHS. Vi var 15 mand, der henholdsvis cyklede og kørte i bil op til Katsig bakker for at male borde og bænke, opsætning af skilte samt oprensning af Helligkilden. Efter endt arbejde var Bo Storm vært ved en sildemad og en dram.
Hirtsholmturen i august måned blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding samt uroligt vejr.
September måned havde vi besøg af LO-formand Cai Møller der fortalte om sin vej til formandsposten i LO Frederikshavn. Et meget interessant foredrag, også en stor tak til Cai.
Hovedoprydning og suppedag igen på beddingen i oktober måned.
Den 18. oktober havde vi LOA af Ålborg på bedding i en uge. Der var mange forberedelser for at få beddingen gjort klar til at løfte så stort et skib, men det klarede medlemmerne fra VHS med bravur. Der var stor ros fra besætningen på LOA.
Sidst i oktober havde Henning Pedersen arrangeret et foredrag af en fængselsbetjent samt en klient fra Kragskovhede, et meget interessant foredrag. Der var vin til betjenten og chokolade til klienten.
Den 2. oktober var Falckmand Peter Giltoft i beddingens mødelokale. Peter gav kursus i hjertemassage. Der blev pustet og trykket på livet løs. Et helt enormt godt kursus, stor tak til Peter.
Vi har stadig 2 mand i gang med redigering af samtaler med gamle dokbisser. Bent Jensen og Leif Schmidt tager sig af denne sag.
Et sjak er i gang med renovering af den store Alpha motor, og Onsdagsholdet er i gang med renovering af sejlbåden, den skulle gerne ud at sejle til sommer.
I skrivende stund er vi i gang med at høvle og slibe klædning på Gnisten, mens der er et par mand i gang med opspantning til dækket. Ole Lilleøre er ved at montere stævnrør til skrueakslen, og Finn Thorsen er næsten klar med maskinen. Godt gået gutter.
Vi har fået lidt flere medlemmer i 2010, men der plads til mange flere.
Udover den skriftlige beretning oplyste næstformanden, at det går godt med de to både, henholdsvis Gnisten og lystbåden som vi arbejder på.
Beretningen blev godkendt.

3. Kasserer Henning Pedersen oplyste, at medlemstallet havde været stabilt i 2010. Indtægterne var kr. 22.475,88 – Udgifterne var kr. 15.279,00.
I 2010 var der kr. 7.196,88 i overskud, indestående på konto var pr. 31.12.2010 kr. 33.707,44.
Kassereren oplyste, at vi nok i den kommende tid skulle forvente en kontingentforhøjelse til MHF. Kommunens tilskud var blevet mindre, og situationen med Fie gjorde det ikke nemmere for MHF at få økonomien til at hænge sammen. Som medejer af beddingen giver vi kr. 10.000,00 i kontingent om året.
Gnistens regnskab: her har vi brugt kr. 3.065,77 af formuen. Indestående på kontoen var 31.12.2010 kr. 66.640,95. Vi må nok forvente et større forbrug i 2011, da der er købt planker, samt skruer og værk for kr. 19.994,06.
Skibsbevaringsfonden har tilkendegivet, at de vil betale en del af beløbet.
Revisor Lasse Bouet kunne oplyse, at regnskabet med bilag var fundet i skønneste orden.
De to regnskaber blev godkendt.

4. Budget.
Kassereren fremlagde et budget, hvor der forventes en indtægt på kr. 20.000,00 og udgifter for kr. 14.400,00.
Budget blev taget til efterretning.
Kontingenten uændret.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af næstformand.
Næstformanden Kurt Hansen blev genvalgt uden modkandidat.

7. 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant var på valg:
Knud Erik Andersen, Tage Jakobsen, Erik Christensen og Jørn Larsen blev genvalgt.
Suppleant Ole Lilløre blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Revisor Lasse Bouet og revisorsuppleant Orla Rasmussen blev genvalgt uden modkandidater.

9. Eventuelt.
Under punktet eventuelt var der en større diskussion om bestyrelsens sammensætning fremover.
Der var flere forslag til fonde, vi kunne søge for at få økonomien til at hænge sammen fremover. I den forbindelse skulle vi kun tænke på os selv (VHs) – det vil ikke genere andre beslægtede foreninger i byen.

Referent Henning Pedersen.