Generalforsamling 20. oktober 2003

I Metalhuset

Formanden bød velkommen.
Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent. Jørn Larsen blev valgt til dirigent og Ib Bjørn Poulsen til referent.

2. Formandens beretning.
Gnisten, foreningens gamle lodsbåd, vil nu blive renoveret i samarbejde med Kommunens aktivafdeling. Foreningen skal finansiere materialer.

Arbejdet med at skabe en vandreudstilling om værfterne og deres historie fortsætter. Udstillingen skal via et samarbejde med museer fra andre lande vises på disse museer eller i de byer hvor museerne ligger. Udstillingen skal kunne være i en 40 fods container sammenpakket. Der søges penge i EU systemet.

Der er sendt et brev til Søværnet for at få at vide, hvad betingelserne er for at overtage Elbjørn der nu skal udfases. Elbjørn er en isbryder der er bygget på Frederikshavn Værft og Flydedok i 1952-53. Foreningen er i samarbejde med Bangsbo museet interesseret i at overtage Elbjørn som museumsskib.

Arbejdet med Foreningens hjemmeside fortsætter, der skal ske en yderligere uddannelse af nogle af foreningens medlemmer, i brugen af EDB.

Beretningen taget til efterretning efter en god diskussion.

3. Kassererens beretning.
Kassererens beretning og regnskab forelagt og godkendt.

4. Budget.
Kontingent fastholdt på 100 kr for personer og 500 kr. for organisationer og virksomheder.

5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af vedtægterne forelagt af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen (se bilag).

6. Valg af Formand (i lige år) og Næstformand (i ulige år).
Næstformand Bent Jensen genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + en suppleant.
Genvalg til Jørn Larsen, Erik Christensen og Ib Bjørn Poulsen.
Valgt som suppleant Erling Sørensen.

8. Valg af revisor + 1 suppleant.
Genvalg til Lasse Bouet, suppleant Ole Pedersen.

9. Eventuelt.
Forskellige emner blev bragt på banen.

Dirigent Jørn Larsen.
Referent Ib Bjørn Poulsen.

Bilag:
Ændringsforslag til Vedtægterne for Værftshistorisk Selskab.

§ 2 tilføjes:
Selskabets indtægter stammer fra kontingent og ansøgte tilskud fra fonde og lignende. Disse tilskud søges til specifikke dele af selskabets vedtægtsbestemte aktiviteter og bruges udelukkende til dette.

§ 3 ændres til § 4, § 4 ændres til § 3.

Den nye § 3 ændres til følgende:
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 4 medlemmer vælges i de lige år og 3 medlemmer og næstformanden i de ulige år. Suppleant vælges for et år.
Bestyrelsen udpeger selv kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Den ny § 4 ændres til følgende:
5. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen.
6. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i de lige år.
7. Valg af næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i de ulige år.

§ 6:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i vedtægter kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettiges stemme.
Ekstraordinær generalforsamling holdes. Når bestyrelsen ønsker det eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom.
Indkaldelse til almindelig såvel som ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 20. oktober 2003.