Generalforsamling 16. november 2006

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør lovene

1. Valg af dirigent: – Valgt blev Jørn Larsen.

2. Formandens beretning.
Beretningen blev aflagt af Næstformanden Bent B. Hansen.
Den mundtlige beretning koncentrerede sig om arbejdet med “Gnisten” som nu var flyttet på Frederikshavn Bedding. Her kan vi nu arbejde på den på de tidspunkter vi selv vælger, modsat tidligere hvor vi var afhængig af Aktivhusets åbningstider. I den forbindelse skal der lyde en tak til Aktivafdelingen og Aktivhuset for det samarbejde, der har været igennem 2 år.
Der var i årets løb skaffet finansiering til Gnisten, 70.000 kr. fra Træskibsbevaringsfonden og 15.000 fra Den Obelske Familiefond. Det betyder at der skulle være penge nok til det arbejde der skal laves for at få Gnisten færdigrenoveret.

Torsdagsmøderne var stadig kernen i foreningslivet, og der foregik forskellige aktiviteter, såsom besøg andre steder og foredrag fra indbudte gæster.

Der var blevet arrangeret en vinsmagnings aften på Værftet, denne vil blive gentaget til foråret med en bredere kreds end lige vores forening.

Der foregik adskillige aktiviteter på værftet hvor VHS’s medlemmer deltog.

Hjemmesiden blev stadig udbygget og var nu ved at blive oversat til engelsk. Vi har fået 10.000 kr. i tilskud fra kommunen til dette formål.

Det gælder for alle områder at vi gerne så lidt flere, der deltager i aktiviteterne, ikke mindst arbejdet med Gnisten kunne bruge lidt flere hænder.

Diskussionen omkring beretningen var meget kort og beretning blev vedtaget.

3. Regnskabet blev forelagt. Indtægter 27.139,62. udgifter 18.729,27 årets overskud 8.410.35.
Regnskabet godkendt.

4. Budget.
Der forelagdes et budget som balancerede med indtægter på omkring 15.000 kr. og udgifter på samme beløb.
Budget godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen stillede 4 forslag.
Nr. 1 – Der indføres et husstands medlemskab, årlig kontingent 150,00 kr.
Nr. 2 – Der indføres et Husstands medlemskab, årlig kontingent 200,00 kr.
Nr. 3 – Kontingent ved indmeldelse mellem 1 januar og 1 juli 150 kr. og ved indmeldelse efter 1 Juli 75 kr.
Nr. 4 – Generalforsamlingen flyttes fra nuværende okt./nov. til marts.
Forslag Nr. 2 vedtaget, derefter bortfaldt forslag Nr. 1.
Forslag Nr. 3 vedtaget og forslag Nr. 4 vedtaget.

6. Valg af formand.
Torben Erikstrup blev genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Cai Møller, Allan Olsen og Leif Schmidt. Genvalg til alle 3.
Suppleant blev Knud Erik Andersen.

8. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant.
Genvalg til Lars Bouet. Suppleant Kurt Hansen.

9. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Referent Ib Bjørn Poulsen.